زبان: English | دري | پشتو   
 
CBR Title
   
اخبار و رویدادها تمام اخبار
-اطلاعیه

به اطلاع عموم متقاضیان بست های تدارکات وزارت ها و اداره های مستقل دولتی رسانیده میشودکه فهرست ابتدایی نامزدان واجد شرایط برای شرکت در امتحان جمعی این بست ها مشخص گردیده است.

 

برای ۶۹۷ بست تدارکاتی ۳۶۷۸۷ درخواستی فرستاده شده است که از جمله ۳۶۴۶۷ درخواستی با درنظر داشت تکمیل کردن حد اقل شرایط بست ها مطابق به قانون کارکنان خدمات ملکی، نامزدان واجد شرایط شناخته شدند.

روندتهیه این فهرست توسط کمیته مشترکی که متشکل از نماینده‌گان ادارۀ تدارکات ملی، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و دیگر وزارت ها و اداراه‌های ذیدخل میباشند، اجرا شده است.

 

نامزدان واجد شرایط این بست ها برای اجرای پروسۀ راجستر و ثبت بایومتریک توسط ایمیل و تماس جداگانه دعوت خوهند شد.

 

همچنان به اطلاع آن عده از کسانی‌که شامل فهرست ابتدایی واجدان شرایط امتحان، نیستند نیز رسانیده میشود که در صورت داشتن ملاحظه‌یی میتوانند شکایات خود را از شنبه اول ماه میزان الی سه شنبه چهارم ماه میزان  سال روان به بورد رسیده‌گی به شکایات در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و وخدمات ملکی و در ولایت به دفاتر ولایتی کمیسیون بسپارند. درصورتی‌که شکایات شما موجه باشد، به آن رسیدگی خواهد شد.

 شما میتوانید با مراجعه جدول زیر فهرست مکمل نامزدان واجد شرایط امتحان جمعی را مشاهده کنید :

ریاست تدارکات

کارشناس تدارکات

مدیر عمومی  تسهیل قرار داد ها و پلان گذاری

مدیر عمومی تدارکات

مدیر عمومی  تسهیل قرار داد ها

مدیر عمومی ساختمانی

مدیر عمومی قرار داد ها

مدیر عمومی خدمات غیر مشورتی

مدیر عموی تدارکات ادویه جات

مدیر عمومی اجراییه

مشاور حقوقی

کارشناس پلانگذاری و تسهیل قرار دادها

مدیر عمومی پلانگذاری و گزارش دهی

مدیر عمومی تدارکات اجناس

مدیر عمومی پلانگذاری

آمریت تدارکات ساختمانی

عضو مسلکی خدمات مشورتی و غیر مشورتی

کارشناس تدارکات امور ساختمانی و اجناس

آمریت پلانگذاری

عضو مسلکی گزارش دهی

کارشناس تدارکات خدمات مشورتی و غیر مشورتی

مدیر گزارش دهی

آمریت تسهیل قرار داد ها و پلانگذاری

مدیر گزارش دهی و دیتابیس

آمریت تدارکات ساختمانی و خدمات مشورتی

مدیردیتا بیس

مدیر دیتابیس آرشیف

عضو مسلکی دیتابیس

آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی

مدیر خریداری تدارکات

آمریت پلانگذاری و مدیر قرار دادها

عضو مسلکی تدارکات

آمریت تدارکات

مدیر تسهیل قرار دادها و گزارش دهی

آمریت تسهیل قرار دادها

مدیر تسهیل قرار دادها

عضو مسلکی تدارکات ساختمانی

مدیر تدارکات ساختمانی و خدمات مشورتی

مدیر تدارکات خدمات مشورتی

آمریت تدارکات خدمات مشورتی

مدیر تدارکات خدمات غیر مشورتی

عضو مسلکی تدارکات ساختمانی و خدمات مشورتی

آمریت تدارکات خدمات مشورتی و غیر مشورتی

مدیر تدارکات امور ساختمانی

آمریت تدارکات اجناس

مدیر تدارکات اجناس

عضو مسلکی تدارکات و خدمات مشورتی

مدیر تدارکات اجناس امور سا ختمانی

مدیریت پلانگذاری و گزارش دهی

عضو مسلکی تدارکات خدمات غیر مشورتی

مدیر پلان

عضو مسلکی تدارکات ادویه جات

مدیر اجراییه

عضو مسلکی تدارکات اجناس

مدیر تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی

عضو مسلکی پلانگذاری و تسهیل قرار دادها

مدیر تدارکات

عضو مسلکی پلانگذاری

عضو خریداری تدارکات ساختمانی

عضو مسلکی اجناس و خدمات مشورتی

عضو تسهیل قرار دادها

عضو مسلکی اجناس و خدمات غیر مشورتی

عضو تدارکات

عضو مسلکی تسهیل قرار داد ها

مدیر تدارکات خدمات مشورتی و غیر مشورتی

مامور اجراییه

 

زمان برگزاری امتحان جمعی این پروسه بعداً اعلام می‌شود. امتحان جمعی مذکور توسط کمیتۀ مشترک، متشکل از ادارۀ تدارکات ملی، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ، وزارت ها و اداراه‌های ذیدخل ، برگزار میگردد. همچنان از تمامی مراحل این امتحان جمعی توسط نماینده‌گان جامعه مدنی و رسانه‌ها نظارت میگردد.

با احترام

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملک

۳۰  سنبله ۱۳۹۶

-
توزیع کارت شمولیت، زمان و مکان امتحان تحریری جمعی بست های برنامه ملی توزیع تذکره الکترونیکی

به اطلاع عموم شرکت کننده گان بست های کارکنان پروژه یی برنامه ملی توزیع تذکره الکترونیکی رسانیده میشود که امتحان گروهی افراد واجد شرایط  این پروسه به روز جمعه 15 ثور 1396 در پوهنتون کابل برگزار میگردد.

بناً از آنعده واجدان که پروسه های شارت لست و بیومتریک را موفقانه سپری کرده اند، تقاضا میگردد که جهت دریافت کارت شرکت درین امتحان به روز پنجشنبه 14 ثور 1396 از ساعت هشت صبح درپوهنتون پولی تخنیک کابل حاضر باشند. لست کاندیدان واجد شرایط در ضمیمه ارائه گردیده است.

زمان و محل دقیق امتحان درکارت های شمولیت موجود اند.

برای راه یافتن به مرحله های بعدی سپری نمودن این امتحان جمعی ضروری میباشد، در غیر آن افراد غایب غیرحاضر محسوب شده از پروسه حذف گردیده و آنگاه حق شکایت را ندارند.

اطلاعیه کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در مورد رسیده گی به شکایات متقاضیان بست های برنامه ملی توزیع تذکره الکترونیکی:

به اطلاع آنعده از کاندیدان محترم که از پروسه شارت لست شکایت نموده بوده اند رسانیده میشود که شکایات ایشان بعد از بررسی توسط کمیته موظف یک تعداد آنها واجد شرایط بست دانسته شده است لست واجدین شرایط در قسمت دانلود صفحه هذا قابل دسترس می باشد. 

بناً از کاندیدان واجد شرایط محترم تقاضا بعمل می آید که که الی تاریخ 1396.02.11 ختم روز کاری در یکی از محلات ذیل برای تکمیل پروسه ثبت بیومتریک حاضر گردند.

 

محل اول: پوهنتون پولتخنیک

محل دوم: پوهنتون تعلیم و تربیه شهید ربانی

 

دانلود لست واجدین شرایط بعد از بررسی شکایات


 
 

داکتراحمد مشاهد رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیDr. Mushahid

مهمترین دستآورد اصلاحات نهادینه ساختن نسبی فرهنگ تغییرو مدیریت تغییر دراداره ملکی افغانستان است، که تحقق تمام ستراتیژی ها او اهداف دیگر بر شالوده آن استوار می باشد، مدیریت تغییر میتواند از تغییرفردی و کدری تا تغییرسازمانی، تغییردرپروسه ها، قوانین و طرزالعمل ها و مهمتراز همه تغییر در ظرفیتها وتوانایی فرد، اداره و سازمان باشد

جلالتمآب فاروق ورگ   
  وزیر معارف Farooq Wardak

برنامه ظرفیت برای مدیریت یکی ازبرنامه های مفید و موثر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی میباشد که با استخدام افغان های متخصص باعث تقویت وزارت خانه ها و ادارات مستقل دولتی از نظر ظرفیتی گردیده، زمینه ساز آوردن اصلاحات و تغييرات محسوس دركشور خاصتا در وزارت معارف گردیده است. باید خاطرنشان ساخت که سال های1388 و 1389 از لحاظ اصلاح ادارۀ عامه و تطبیق سیستم جدید رتب و معاش؛ سالی پر از دستآوردهای چشمگیر در وزارت معارف بوده است. معلومات بیشتر
نکات مهم
بخش نظارت و ارزیابی ریاست عمومی طرح و مدیریت برنامه ها بعد از انکشاف و تهیه رهنمود جامع نظارت و ارزیابی برنامه ظرفیت برای مدیریت با روش های مربوط آن، یک میتود عملی ارزیابی راغرض بررسی پروسه کاری  آنعده ادارات دولتی اتخاذ کرده است، که از طریق برنامه ظرفیت برای مدیریت مستفید شده اند.بخش نظارت و ارزیابی تا حال 76 ارزیابی ادارات دولتی  را که شامل 48 ارزیابی مقدماتی، 13 ارزیابی شش ماهه، 7 ارزیابی یک ساله و 8 ارزیابی دوساله است،  اجرا نموده است.تیم نظارت و ارزیابی سعی میورزد که تا دست آورد های متخصصین برنامه ظرفیت برای مدیریت را بر اساس اهداف تعیین شده و نتایج متوقعه اندازه گیری نماید. درپایان اجراي ارزيابي  تیم مذکور یک گزارش را که درآن نتایج و سفارشها شامل است  با مستفید شونده گان و شرکا درمیان میگذارد.
 
معلومات بیشتر
 

 
اشتراک
آدرس الکترونيکي:
داستان های موفقیت
  
آقای احمد نجیب بیضایی
 
خانم ضیاگل سلجوقی
 
آقای ایمل مرجان
 
معلومات بیشتر
پروژه انكشاف نهاد های داخلي
   
پروژه انكشاف نهاد های داخلي
 
معلومات بیشتر
آمار
 
Performance Ratio Graph
معلومات بیشتر

 

 
 
حق چاپ محفوظ است © 2012 AFGHANEXPERTS. Powered by NETLINKS