زبان: English | دري | پشتو   
 
CBR Title
   
آقای احمد جاوید جلالی رییس عمومی بودجه وزارت مالیه افغانستان
آقای احمد جاوید جلالی

 رییس عمومی بودجه وزارت مالیه افغانستان

آقای احمد جاوید جلالی که ماستری خویش را در بخش اداره و تجارت ازکشور پاکستان بدست آورده است درسال 2009 میلادی به حیث رییس عومی بودجه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان از طریق برنامه ظرفیت برای مدیرت که یکی از برنامه های مؤثر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی شمرده میشود و مسؤلیت تطبیق آن بدوش ریاست عمومی طرح و مدیریت برنامه ها است، استخدام شده است.

قبل از اشغال این پست، آقای جلالی به حیث رییس عمومی محاسبه، رییس عمومی عواید و در دیپارتمنت های مختلف ریاست عمومی خزاین وزارت مالیه، ریس مالی و ورییس اجراییوی CFO,COO  مؤسسات غیردولتی که از سوی پروگرام انکشافی ایالات متحده امریکا و بانک جهانی تمویل میشود، بخش های سکتور خصوصی KPMG,  وBearing Point    وکمپنی مالی افغان ایفای وظیفه نموده است.

کارکنان ارشد وزارت مالیه باید از رهبری درست برخوردار باشند و داشتن رهبری معقول یک امر ضروری پنداشته میشود که مامورین بلند رتبه این وزارت  باید توانایی و ظرفیت اجرای فیصله ها تصمیم گیری ها، شریک ساخت تصامیم وفیصله ها و پیگیری آنها را داشته باشند تا این فیصله ها در وقت معین آن تطبیق گردد، آقای جلالی در بیشترین  موارد با استفاده از رهبری مدبرانه خویش از خود شایسستگی

 نشان داده است که آنرا به خوانش میگیریم : 

انکشاف سازمانی : تشکیلات اداری ریاست عمومی بودجه  قبلآ جوابگوی پوره ساختن تقاضاهای امروزی که باید به سه ساحه مهم از قبیل پالیسی و اصلاح بودجه، اجرآت بودجوی و مدیریت کمک های تمویل کننده گان، توجه بیشتر صورت میگرفت، نبود اما آقای جلالی با نوسازی تشکیلات اداری، این ریاست مهم را قادر ساخت تا توانسته باشد به ضروریات امروزی پاسخ بگوید.

مدیریت آقای جلالی برای نخستین بار ریاست عمومی بودجه با تهیه یک پلان پنج ساله تجارت، سه ریاست دیگر بودجه و کارمندان دیپارتمنت بودجه را قادرساخت تا  اجراات خویش را به طور دقیق ارزیابی و از فعالیت های خویش به هیآت رهبری گزارش ارایه نمایند. وی همچنان کارمندان خویش را درباره سیستم های پیشرفته ارزیابی اجراآت مبنی بر نتایج آشنا ساخت و مدیران بخش خود را متوجه اجراآت مهم ساخت که جهت پیشبرد امورات با در نظرداشت عملی ساختن فرهنگ مکافات و مجازات  به شکل ربعوار آنان مورد نظارت و ارزیابی قرار میگیرند.

ریاست بودجه قبلآ  با مشکل عدم ستراتیژی ارتباطات با مستفید شونده گان مختلف روبرو بود و روند طی مراحل بودجه با موانع زیاد مواجه میشد،  اما با سعی وتلاش آقای جلالی این دیپارتمنت با تهیه  یک ستراتیژی منظم ارتباطات این مشکل را رفع نمود .

مصرف بودجه:

قبل از استخدام آقای جلالی به این پست معلومات نادرست مبنی بر مصرف بودجه ارایه میگردید که این امر موجب سردرگمی ادارات  مختلف میگردید این عمل از تطبیق نادرست اصول محاسبه بمیان مي امد که حسابات نقدی با حسابات پیش پرداخت تداخل و یکجا شده بودن بگونه مثال:  محاسبه اعتبار نامه ها و پیش پرداخت ها در بودجه، وی این شیوه نادرست را تغیرداد و حال اعتبار نامه ها و پیش پرداخت ها درجمع مصارف محسابه نمیشوند.

آقای جلالی پلان های مالی و تدارکات را به وزارت خانه های مربوط معرفی نمود تا بودجه خود را به شکل درست پلان و مصرف نمایند وی هچنان با ساده سازی پروسه اخذ تخصیص جهت  پرداخت معاش ادارات تلاش نموده و ادارات که قبلا در ده روز معاش شان طی مراحل میشد فعلآ در سه روز معاشات شان پرداخته میشود وی هچنان جهت انکشاف بودجه موضوع تخصیص مبنی بر قرارداد را نیزمعرفی نموده و فعلآ بالای تخصیص یک ساله بودجه عملیاتی کار میکند ناگفته نباید گذاشت که رییس عمومی بودجه از طریق راه اندازی جلسات با رهبری وزارت خانه های مختلف  جهت تنظیم  اجراآت بودجوی  آنان تلاش مینماید 

قبلا درین دیپارتمنت گزارش از اجرآآت بودجوی تهیه نمیشد اما تحت رهبری آقای جلالی حالا گزارش های اجراآت بودجوی به شکل هفته وار ترتیب و با دیپارتمنت های مربوط وزارت مالیه و دیگران شریک ساخته میشود.

آقای جلالی همچنان جلسات منظم همآهنگی بین دیپارتمنت های بودجه و خزاین را سازماندهی میکند که این امر نتایج مثبت ببار آورده است بطور مثال: پرداخت تخصیص و معاشات در زمان معین آن، تهیه و اجرای پروسه چک لست ها و تخصیصات. قابل یاداوریست که پیش از راه اندازی همچو جلسات مشکلات زیادی در اجرای تخصیصات و پرداخت معاشات به موقع وجود داشت و تقاضای  رهبری و پیگردی تخنیکی این دو دیپارتمنت را مینمود.

پالیسی بودجه و اصلاحات : 

آقای جلالی دربخش فورمولبندی پلان بودجوی و ایجاد تسهیل در پروسه تطبیق آن و با ساختن بخشنامه اول دوم و میان مدت بودجه، پیشرفت قابل ملاحظه داشته است. و چوکات بخش نامه میان مدت بودجه برای نخستین بار ترتیب و بعد از ارایه آن به شورای وزیران توسط کابینه مورد تآیید قرار گرفت و اسناد بودجوی اتباع نیز در دوران کار وی، معرفی شد که این خود نشاندهنده یک بودجه شفاف میباشد وی هچنان مؤفق به ایجاد سیستم گزارشدهی پیرامون بودجه به اساس نتایج درکشور گردیده است. افغانستان دارای بودجه مرکزی است اما آقای جلالی با معرفی موضوع  بودجه سازی ولایتی جهت دست رسی  وزارت خانه های مربوط به آن در ولایات، مشکلات بودجوی ساحوی را نیز حل کرده است.

قبل از گوماشته شدن وی به حیث رییس عمومی بودجه، ریاست های ولایتی در  مسایل بودجوی هیچ نقش نداشتند اما وی سعی نمود تا با ایجاد کمیته های بودجوی، جهت شامل ساختن ریاست های ولایتی برای پیشبرد پروسه های بودجوی سالانه تسهیلات لازم را ایجاد نماید. وی هچنان به خاطر تحقق این هدف تریینگ های بودجه سازی ولایتی را در 34 ولایت کشور براه انداخت.

یکی از مؤفقیت های بزرگی که وی به آن دست یافته است چگونگی تطبیق بودجه به اساس برنامه در بخش های بودجه ادارات بود، وی از تمام بخش های بودجوی وزارتخانه ها حمایت کرد تا این برنامه به شکل درست آن تطبیق و به پیش رود. وی همچنان کمیته نظارت بودجه بر اساس برنامه را جهت تطبیق مؤثر این برنامه ایجاد نموده است.

رييس عمومي بودجه وزارت مالیه افغانستان همچنان در تحقق اهداف وجوه مالی بین المللی در تطبیق پروژه های HIP وPRF و بینچمارک های پروګرام های صندوق امانت برای باز سازی افغانستان ARTF موفق بوده است و درین راستا دست آوردهای فراوان داشته است.

قابل یاداوریست که طبق یک سروی بین المللی افغانستان درسال 1390 دارای یک بودجه شفاف بوده است این ارزیابی ها نشان داد که ابتکار بودجه باز مردم را در قسمت آگاهی از معلومات بودجودی وسیستم بودجه حسابده، کمک میکند و تحت این برنامه در هردوسال  اسناد بودجوی کشور های مختلف جهان مورد ارزیابی قرارمیگیرد و مردم به معلومات بودجوی دست رسی پیدا میکنند. طبق سروی سال 2008 از طرف OBI بودجه افغانستان تنها برنده 8 فیصد شفافیت بود درحالیکه درسروی 19 اکتوبر سال 2010 شریکای بین المللی بودجه جهانیIBP)  (این رقم به 21 فیصد سعود کرد و درسال 2012 شفافیت بودجه به 40 فیصد رسید که شامل بودن جامعه مدنی وتعداد زیادی مردم را در فورمولبندی بودجه و سرمایه گزاری نشان میدهد.

همچنان ثبت وراجیستر معلومات بودجوی ( سیستم پلان سازی بودجه کشور) در کمپیوتر در دوره کارآقای جلالی آغازشد که این دیتابیس تمام ضروریات بودجوی کشور را جوابگو میباشد ناگفته نباید گذاشت که یک دیتابیس دیگر نیزجهت ثبت معلومات تمویل کننده گان بین المللی DAD فعال گردید و طبق آن تمام تمویل کننده گان بین المللی میتوانند به معلومات همه جانبه دسترسی داشته باشند.

وی با برگزاری جلسات ماهوار کمیته بودجه امکان آنرامهیا نمود تا مدیران سکتور های بودجوی درجلسات مربوط به بودجه اشتراک فعال داشته باشند و تبادله افکار نمایند. همچنان تعداد مدیران سکتوری قبلا نا چیز بود و آنها نمیتوانستند به طور مستقیم در جلسات کمیته بودجه اشتراک کنند که این مشکل را نیز آقای جلالی بر طرف ساخت.

قبل از استخدام وی به این پست جلسات مربوط به  دفاع ازبودجه به شکل درست آن تدویر نمیشد ودر آن نظریات بی مورد  ازطرف اشتراک کننده گان ارایه میشد اما آقای جلالی یک  سیستم جدید دفاع بودجه را که درآن اولویت های ملی درنظر گرفته شده است و ازطرف شورای وزیران تایید شده است ، ایجاد و آغازنمود که فعلا مؤفقانه از طرف ریاست عمومی بودجه درحال تطبیق است.

یکی از ابتکارات آقای جلالی پیشنهاد طرح ایجاد کمیسیون تشکیل جهت تسهیل در پروسه های بودجه سازی به شمار می آید که این کمیسیون مسؤلیت مطالعه تشکیل ادراه و تعداد کارمندان را با در نظر داشت بخش های بودجه ادارات جهت اشتراک در جلسات دفاعی بودجه به عهده دارد شایان ذکر است که قبلآ تشکیل هر اداره بودجه نیز در جریان جلسات دفاع بودجه مورد بحث قرارمیگرفت که این امر باعث ضیاع وفت بیشتر میگردید.

آقای جلالی هچنان سعی کرد تا یک سیستم ستندرد عمومی را جهت تطبیق وهآهنگی برنامه های انکشافی ایجاد کند البته این سیستم فعلآ مورد استفاده وزارت مالیه و اقتصاد میگردد.  وی همچمنان جهت گزارش دهی نظارت و ارزیابی وزارت اقتصاد وگزارش از برنامه  بوجه  وزارت مالیه،  یک فارمت گزارش دهی اجراآت را ترتیب نمود که این فارمت ضروریات هردو وزارت را مرفوع میسازد.

مدیریت مساعدت ها :

درجمله طرح های که درکنفرانس کابل ارایه شد دو طرح که مورد اسقبال وتوجه بیشتر تمویل کننده گان بین المللی گردید همانا طرح مدیریت مالی عامه و رهنمود عملیاتی برای بودجه خارجی بود که با تلاش آقای جلالی ترتیب و تطبیق میشود.

قبل از استخدام وی به این پست هر مرجع تمویل کننده به خاطر دسترسی به مدیریت مالی عامه  و شناخت ظرفیت های تخنیکی بخش های بودجه  به خاطر پرداخت پول از طریق بودجه، از پروسیجر ها و میتود های خود استفاده میکردند، اما آقای جلالی جهت همآهنگ ساختن دونران و فراهم آوری تسهیلات برای آنان یک گروپ کاری را میان دونرها و دولت افغانستان ایجاد و ویک میتود ستندرد همآهنگ را بوجود آورد که مورد رضایت و خوشنودی دونرها بین المللی گردید.

قابل یاداوریست که مبتکر دیالوگ همکاری های انکشافی بین جمهوری اسلامی افغانستان و شرکای بین المللی جهت بازسازی و انکشاف افغانستان ازطریق ساختن یک پالیسی مفاهمه نیز آقای جلالی بود، با استفاده ازین پالیسی تمویل کننده گان تشویق شدند تا روابط خود را با دولت افغانستان محکم و همآهنگ سازند همچنان دونر ها متقاعد شدند که در شیوه ارایه کمک های انکشافی خویش باید اولویت های ملی افغانستان در نظر گرفته شود. گزارش همکاری های انکشافی بازگو کننده نتایج مؤفقانه این دیالوگ هاست که از سال 2002 تال حال تمامی دست آورد های انکشافی را بیان میدارد. این گزارش همچنان استقامت این پالیسی را جهت تحکیم روابط با تمویل کننده گان و سرعت عمل در تطبیق پروسه های انکشافی، سوق میدهد. نا گفته نباید گذاشت که آقای احمد جاوید جلالی رییس بودجه وزارت مالیه؛ موفق به ترتیب یک رساله تحت عنوان مساعدت های خارجی با افغانستان شده است که درین  رساله معلومات دقیقی پیرامون بودجه و مساعدت های تخنیکی از سال 2002 الی سال 2010 درج شده است. ناگفته نباید گذاشت که قبل از آمدن وی ریاست بودجه وزارت مالیه  عاری ازهرگونه گزارش بود که بازتاب دهنده معلومات درباره بودجه و مساعدت های دونران باشد.  
 
ترتیب کننده گان و گردآورنده گان داستان های مؤفقیت: آقای احمد جواد اکبری مدیر بخش ارتباطات و روابط با تمویل کننده گان ریاست عمومی طرح و مدیریت برنامه ها و عبدا لوحید خاوری مسؤل بخش اطلاعات و ارتباط با رسانه های ریاست عمومی 

 

 
 
حق چاپ محفوظ است © 2012 AFGHANEXPERTS. Powered by NETLINKS