زبان: English | دري | پشتو   
 
CBR Title
   
احمد نجیب بیضایی رئيس عمومی انکشاف منابع بشری وزارت معارف  
احمد نجیب بیضایی

رئيس عمومی انکشاف منابع بشری وزارت معارف


امروز در کشور برخاسته از خاک و خاکستر و ویرانی های جنگ، میلیونها تن شاگرد اعم از دختر و پسر به مکتب میروند، با گذشت هر روز درهر گوشه و کنارآن بالای زخم های خونین جنگ،  بنای ساختمانی برای دانش آموزان گذاشته میشود و تصویری از آینده معمور و سبز در ذهن زنده میشود .این مکاتب و شاگردان اساس جامعه نوین اند که گذاشته شده اند و بدون تردید حاصل خواهند داد.


تطبیق سیستم جدید رتب و معاش بالای 12673 تن کارکنان و پرسونل خدماتی و 118336 تن معلمین وزارت  معارف در مرکز و ولایات کشور، تهیه و انکشاف طرزالعمل ارزیابی اجرآآت کارمندان، ساختن یک دیتابیس منظم جهت ثبت و راجستر و کمپیوتری نمودن دفاتر سوانح منسوبین وزارت و ترتیب و انکشاف طرزالعمل پروسه استخدام آمرین انستیتوت ها و مکاتب تعلمیات تخنیکی و مسلکی ، بست های سوم تعلیمات اسلامی و تربیه معلم و آمرین لیسه های تعلیمات عمومی و کارکنان خدماتی مکاتب مرکز و ولایات تحت سیستم جدید رتب و معاشات و نگارش تعدادی از رهنمود ها از جمله پیشرفت های چشمگیر وزارت معارف شمرده میشوند. درین همه پیشرفت ها و انکشافات  که مردم کشورشاهد آن هستند و از نظر ها پنهان نیست آقاې احمد نجیب بیضایی  یک متخصص با تجربه ایکه از طریق برنامه ظرفیت برای مدیریت استخدام شده است رول مهمی را بازی نموده و تغییرات قابل ملاحظه را در ریاست عمومی انکشاف منابع بشری  و تحقق  ريفورم در وزارت معارف کشور بوجوده آورده است .


برنامه ظرفیت برای مدیریت  یکی از برنامه های مؤثرکمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی میباشد که مسوولیت تطبیق آنرا ریاست عمومی طرح و مدیریت برنامه ها بدوش دارد . این برنامه موفق شده است تا متخصصین افغان را از مارکیت های خارج و داخل کشور جذب  و به پست های مهم مدیریتی وزارت خانه ها و ادارت دولتی استخدام نماید. 

تحت پوشش قرادادن یک لک و سی و یک هزار تن منسوب وزارت معارف به شمول کارمندان اکادیمیک وزارت معا رف در سیستم جدید رتب و معاش  کار ساده و  آسان نیست، اما با مدیریت معقول و تلاش شبانه روزی آقای بیضایی و تیم مربوطه اش، خوشبختانه این موفقیت بدست آمده است.  طرح سیستم جدید رتب و معاشات ابتکار خوبی برای معیاری سازی نظام مدیریتی افغانستان است.  کارکنان وزارت معارف به شمول کارمندان اکادیمیک با شامل شدن درین سیستم برمبنای جایگاه  شان یعنی قدم و بست شان مزد دریافت میکنند که هم ازلحاظ کاری ماموران و معلمان تقویت می گردند و هم از لحاظ مادی مزد بیشتری دریافت میکنند که این خود باعث تغییر مثبت درپیشبرد امور یومیۀ ماموران وشیوه تدریس معلمان میگردد. 

ارزیابی اجراأت کارکنان و معلمان یکی از دست آورد های عمده دیگری است که اقای بیضایی به آن دست یافته است و با ترتیب و انکشاف طرزالعل نظارت و ارزیابی،  اجراآت کارکنان  وزارت معارف به شکل منظم مورد نظارت و ارزیابی قرار میگیرد که این عمل نتایج موثر و مثبت را در وزارت به بار آورده است. اهمیت ارزیابی اجراآت درین است که نقاط قوت، ضعف ، فرصت ها،  تهدیدها وچالش هایی که فرا راه ماموران و معلمان   وزارت  معارف و روند کارآنان قرار دارند با دقت کامل و تأمل شناخته میشوند وپس از درک نقاط قوت و ضعف برای از میان بردن چالش ها ی موجود درعرصه کار، بیشتر از آنچه است عمل میشود این گفته به وضاحت میرساند که روند نظارت و ارزیابی به گونه دقیق از اهمیت فوق العادۀ در عرصه مدیریت و اداره  برخورداراست.


ریاست عمومی انکشاف منابع بشری در قسمت ارتقای ظرفیت  کارمندان وزارت معارف به شمول  ریاست های مرکزی وهیات رهبری معینیت های تعلیمات تخنیکی و مسلکی، انکشاف نصاب تعلیمی، تربیه معلم و مرکز ساینس، تعلیمات اسلامی و سواد آموزی سمیناردوازده روزه را درباره موضوعاتی  مهم چون سیستم های جدید اداره و منجمنت، اصلاحات اداری، سیستم جدید رتب و معاش ، قانون کارکنان خدمات ملکی وطرزالعمل تقاعد ماموران راه اندازی نموده و جمعاً به 233 سوال مطروحه جواب ارایه گردیده است که قرار است به شکل یک رساله مستقل چاپ گردد. همچنان در همآهنگی با انستیتوت خدمات ملکی و همکاری بخش ریمو و ریاست آموزش و ارتقای ظرفیت ها، ورکشاپ ها و سیمینار های زیادی در انستیتوت یاد شده برای رؤسا و مدیران ریاست های مرکزی و ولایتی وزارت معارف تدویر یافته است که از طرف استادان مجرب  ریاست عمومی انکشاف منابع بشری، تیم همکار موسسه BESST ، ریمو و انستیتوت خدمات ملکی به پرسونل معارف موضوعات مرتبط به دیپارتمنت ها تدریس صورت گرفته است. فعالیت های آموزشی  ریاست مذکور تنها به مرکز کشور منحصر نمانده است بلکه در ولایات هرات، نیمروز، فراه، سرپل، جوزجان، بلخ، بغلان، کندز، تخار و بدخشان نیز برای هیات رهبری و منسوبین ریاست های  معارف ورکشاپ ها و سمینارهای مختلف آگاهی ازسیستم های جدید منابع بشری راه اندازی شده است که این پروسه فعلاً هم دوام دارد. ناگفته نباید گذاشت که ریاست عمومی انکشاف منابع بشری وزارت معارف پلان دارد که در گام نخست در مراکز هفت ولایت درجه اول که مراکز زون ها به حساب می آیند مراکزآموزشی را ایجاد نماید و در مراحل بعدی با فراهم آوري زمینه های ضروری و حل مسایل بودجه وی در مراکز تمام ولایات این مراکز آموزشی تأسیس و شروع به کار نمایند.


 رئیس عمومی انکشاف منابع بشری وزارت معارف میگوید:  افغانها مردم با استعداد و کارفهم هستند ولی جنگ و بدبختی باعث مهاجرت متخصصین افغان به کشورهای همسایه و دیگر ممالک شده ویا هم آنها را از نظرها به دور داشته  است، به گفته وی جذب و استخدام افراد مسلکی در پست های مهم  مدیریتی دولت به خصوص در وزارت معارف که از نظر تشکیل  یک وزارت بزرگ و مهم شمرده شده و 67 فیصد خدمات ملکی را در سطح کشور تشکیل میدهد،  ابتکار موثر و سرنوشت سازمیباشد.


ساختن یک دیتابیس بزرگ و منظم جهت ثبت و راجستردفاتر سوانح منسوبین وزارت معارف که درآن تا فعلاً دفاترسوانح 30000 تن از منسوبین وزارت معارف ثبت و راجسترگردیده است، نیز از ابتکارات آقای بیضایی میباشد.که ناگفته نباید گذاشت که  اخیراًً به ابتکار آقای بیضایی رئیس عمومی انکشاف منابع بشری وزارت معارف یک حرکت دسته جمعی به منظور بررسی تصفیوی و ارزیابی کلی دفاترسوانح منسوبین وزارت معارف راه اندازی شده است که در طی دونیم ماه گذشته این دستاوردها را داشته است :  ارزیابی  80782 دفتر سوانح، جدا سازی 17597 دفتر سوانح منفک شده گان، ترتیب خلص سوانح جهت سوق به تقاعد آنانی که معروض به تقاعد اند ، ارسال  2581 جلد دفترسوانح متقاعدین به آرشیف وزارت، ثبت 13989 جلد دفترسوانح منفکی ها در فایلینگ های  مربوطه، تنظیم 18058 جلد دفتر سوانح منفکی ها درآلماری های مخصوص، ارسال  3064 مکتوب معلوماتی به مراجع ذیربط، معامله  3775 مکتوب به دفاترسوانح و تحریر و ترتیب 4520 جلد دفترسوانح جدید التقررها.  به قول تعدادی از همکاران این ریاست که سابقه 40 سال کار را درین ریاست دارند این، ابتکار در 40 سال گذشته سابقه ندارد و جلالتمأب محترم فاروق وردگ وزیر معارف کشور  با اصدار رهنمودی به ریاست های مرکزی و ولایتی این اقدام ریاست عمومی انکشاف منابع بشری را یک اقدام بی سابقه خوانده است. شایان تذکر است که فعلاً تمام امور یومیه ریاست عمومی انکشاف منابع بشری به شکل الکترونیکی ازطریق کمپیوترو انترنت به پیش برده میشود. 


با وجود مشکلاتیکه  در عرصه های  مختلف  دامنگیر معارف کشور است  میتوانیم بگوئيم که آقای بیضایی رئیس عمومی انکشاف منابع بشری وزارت معارف  یک متخصص  مؤفق و پرتلاش بوده است که به گونۀ مثال طی سالهای 1388 و 1389 وزارت معار ف در تطبیق ريفورم در مقام اول قرار داشته است.


آقای بیضایی از تمویل کننده گان و جامعه جهانی یاد آوری کرده گفت دونرها ی بین الملی درقسمت بازسازی کشور به خصوص معارف افغانستان نقش بسیار مهمی دارند؛ اما  این امر به متخصصین افغان وبه مدیریت درست آنها تعلق دارد که چگونه تمویل کننده گان را جذب و از کمک های آنها در بازسازی و انکشاف کشور استفاده بیشتر کنند، در اثر تشبث های آقای بیضایی توجه مراجع تمویل کننده از جمله موسسات BESSTو  DANIDA  به این ریاست  معطوف شده است که   مثلاً موسسه BESST  به تعداد 20 پایه کمپیوتر، 20 پایه سکنر و 20 پایه پرنتر را دراختیار منسوبین ریاست انکشاف منابع بشری قرار داده است . همچنان تعداد زیاد کمپیوتر ها به کمک  موسسۀ دانیدا به این ریاست تهیه و خریداری شده است که مجموعاً بیش از 165 پایه کمپیوتر در این ریاست فعال است  كه علاوه بر اجرای امور یومیه از این کمپیوتر ها درقسمت ثبت و راجستر دفاتر سوانح منسوبین معارف در دیتابیس،  نیزاستفاده به عمل می آید.


 آقای بیضایی قبل ازینکه درین پست استخدام شود در پست های مهم دولتی دیگر به حیث اولین کمیشنربورد تعیینات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی، اولین رئیس بورد تعیینات کمیسیون مذکور، مشاور وزارت معارف، سرمفتش اداره کنترول و تفتیش مقام صدارت، معاون دوم ومعاون اول آداره امور صدارت عظمی و پست های مختلف دیگر ایفای وظیفه نموده است که درتمام این بخش ها دست آورد های مهم داشته است.


با وجود آنکه ریاست عمومی انکشاف منابع بشری  وزارت معارف به پیشرفت ها و انکشافات قابل لمس دست یافته است، ولی آقایی بیضایی این انکشافات را کافی نمیداند و برکار وتلاش بیشتر تآکید میورزد.
 

ترتیب کننده گان و گردآورنده گان داستان های مؤفقیت: آقای احمد جواد اکبری مدیر بخش ارتباطات و روابط با تمویل کننده گان ریاست عمومی طرح و مدیریت برنامه ها و عبدا لوحید خاوری مسؤل بخش اطلاعات و ارتباط با رسانه های ریاست عمومی 

 

 
 
حق چاپ محفوظ است © 2012 AFGHANEXPERTS. Powered by NETLINKS