زبان: English | دري | پشتو   
 
CBR Title
   
رییس تکنا لوژی معلوما تی، وزارت مخابرات و تکنا لوژی معلوما تی
دایمل مرجا ن

رییس تکنا لوژی معلوما تی، وزارت مخابرات و تکنا لوژی معلوما تی

هرگاه دست تا نرا به جیب یا بکس دستی تا ن فرو برید، احتمالاً منفعت قا بل ملاحظه ای را که پروگرام شمولیت جانبی LEP و پروگرام ظرفیت برای مدیریت MCP نقشمهمی در آن داشته اند و تعداد اندکی در خارج از دولت با آنها آشنایی دارند، 
درخواهید یا فت. این منفعت شا مل یک عدد موبایل میبا شد. امروز افغانستان در مقایسه باکشور هند که شهرت زیادی در عرصه تکنولوژی کسب کرده است، به تناسب نفوس، تعداد بیشتر مردم به موبایل دسترسی دارند .در این تحول و پیشرفت بزرگ، یک انجنیر پالیسی ساز با مسوولیت که از جانب پروگرام شمولیت جانبی و ظرفیت برای مدیریت MCP استخدام گردیده است، نقش موثردارد. عده ای با آقای ایمل مرجا ن رییس تکنالوژی معلوماتی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوما تی، آشنا یی دارند. هرگاه نتیجه اقتصا دی اجتما عی پالیسی را که -موصوف به رشته تحریر درآورده است ملاحظه نمایید، آنگاه خود به تقدیر اجراات وی خواهید پرداخت .پالیسی پیشرونده مخابرات، مجموعه مقررات و قواعدیست که سنگ بنای یک بازار رقابتی را با سرمایه گذاری مستقیم خارجی بالغ بر 3.5 میلیارد دالر منجر گردید. درسال ٧٨٣١ ، سکتور مخابرات مبلغ ٧١١ میلیون دالر به مجموع عواید ملی حکومت، کمک نموده است. نتیجه روزمره این سرما یه گذاری چه بوده است؟ جهت دریا فتمعلومات در این زمینه، موارد آتی را بررسی نما یید :

 در نتیجه سهمگیری ٨٣ فیصد نفوس کشور در بازار رقا بتی، تعداد دریا فت کننده گا ن موبایل از ٧٠١١١ هزار نفر در سا ل ٣١١٣ ، به ٣میلیون نفر افزایش یا فتهاست . 
 به تعداد 4،5،2 استیشن مخابراتی امکا نا ت دسترسی به خدمات مخابراتی را در بیشتر از 452 شهر، شهرک و سا حا ت پرنفوس فراهم مینما یند که درنتیجه ١٠فیصد نفوس کشور از خدمات مخابراتی بهره مند میگردند . 
 هزینه تما س های تلیفونی محلی از 0.30 دالر امریکایی در سال ٣١١٣ به 2.24 سنت در ماه دسمبر سال ٣١١١ کاهش یا فته است . 
 3 دالر امریکا یی در سا ل .. هزینه تما س های تلیفونی بین المللی از 2 ٣١١٣ به 2.42 دالر امریکا یی درماه دسمبر سال ٣١١١ کا هش یا فته است . 
 هزینه سیم کارت ها از ٨١١ دالر امریکا یی در سال ٣١١٣ به یک دالر امریکایی با اشغال قبلی زمان فضایی (pre loaded air time) ، به ارزش یک دالر در ما هدسمبر ٣١١١ کا هش یا فته است .

خلاصه اینکه، مجموع پا لیسی، چهارچوب مقررات و قا نون موجود مخابرات که موجب سرما یه گذاری گردیده زیربنا ی مخا برات مدرن را فراهم نموده است .

آقا ی مرجا ن بنا بر دلایل خاص خویش در وزارت متذکره کار مینماید و داستان وی جالب و با ارزش است. آقای ایمل مرجان تنها نیست وی یک تن از جمله مدیرانمتخصص استخدام شده بوسیله پروگرام ظرفیت برای مدیریت MCP میباشد که از طریق این پروگرام به وزارتها و موسسات دولتی موظف شده اند. این پروگرام بویژهمؤفق به جلب و جذب افراد مسلکی ما نند آقا ی مرجا ن از کشورهای پاکستان، ایران، اروپا، امریکا و آسترالیا بوده است .

موضوع اینست که هرگاه برای افراد مسلکی و دارای مهارت های ویژه، ارزش ها و معیارات معین، صلاحیت عمل و تطبیق پالیسی داده شود، آنان میتوانند در صورتاستخدام در بست های ارشد و با داشتن صلاحیت به حیث مدیران، در آوردن تغییرات و اصلاحات، مؤثر واقع گردند و آقا ی مرجان مبین مؤثریت و کارآیی پروگرامظرفیت برای مدیریت میبا شد .علاوه بر آن، آقا ی مرجا ن نه تنها به حیث یک پا لیسی ساز از دانش کافی برخوردار میباشد بلکه به حیث یک انجنیر که موضوعا ت تخنیکی را تدریس مینماید، از دانشعالی برخوردار است. موصوف دیپارتمنت کمپیوتر را در پوهنتون سا ینس و تکنالوژی اسلامی در جلال آباد ) (IUST تأسیس نمود و فعلاً به حیث عضو پوهنتون کابلگهگاهی به تدریس میپردازد . 
لطفاً در رابطه به اینکه این موضوع خیلی زیاد تخنیکی است، تشویش نداشته با شید . آقا ی مرجا ن یک شخص فعال، سخنورتوانا بوده و قادر به ارائه موضوعا ت تخنیکیدر چند عبارت میباشد. من وی را به حیث یک افغان و فردیکه توانسته است خود را به جایگاه ویژه برساند میشنا سم. موصوف داستانی حاکی از مؤفقیت دارد که اینداستان خیلی آموزنده است و همچنان از یک پروگرامی نمایندگی میکند که تا به حا ل از نظر ها پنهان بوده لیکن در آوردن تغییر، مؤثر و مؤفق بوده است. ما هرروز بهقهرما نی مانند آقا ی مرجان نیا ز داریم. آیا چنین نیست؟

 

 
 
حق چاپ محفوظ است © 2012 AFGHANEXPERTS. Powered by NETLINKS