زبان: English | دري | پشتو   
 
CBR Title
   
فرامین ریاست جمهوری 
فرامین ریاست جمهوری :  فرامین ریاست جمهوری که همه احکام قانونی هستند، همیشه از طرف رئيس جمهورکشور صادر ميشوند، طبق پرورسیجرهای معین فرامین از صلاحیت های قانونی برخوردار میباشد. ریاست عمومی طرح و مدیریت برنامه ها همیشه فرامین ریاست جمهوری را جمع آوری و منحیث یک کلیکسیون نگهداری میکند. شما میتوانید هر فرمان رییس جمهوررا با  انتخاب شماره آن  بخوانید. 
فرمانرئیس جمهوری اسلامی افغانستاندر مورد استخدام متخصصین افغان از طریق پروگرام ظرفیت برای مدیریت (MCP)

 شماره: 20            

 تاریخ: 26/02/1387


فرمانرئیس جمهوری اسلامی افغانستاندر مورد استخدام متخصصین افغان از طریق پروگرام ظرفیت برای مدیریت (MCP)

 به منظور ارتقاء ظرفیت کاری وزارت ها و ادارت ملکی و مساعد نمودن شرایط برای اشتراک افغان های متخصص و با تجربه در باز سازی کشور از طریق پروگرام ظرفیت برای مدیریت مراتب آتی را منظور می نمایم:

ماده اول: استخدام متخصصین افغان از خارج و داخل کشور، بدون در نظر داشت ملاحظات قومی ،لسانی ومذهبی در وزارت ها و ادارت ملکی مطابق اصل لیا قت و شایستگی صورت می گیرد.

ماده دوم:وزارت ها وادارت دولتی می توانند پست های شامل تشکیل خویشرا که، مطابق طرزالعمل باشد بر حسب ضرورت به ریاست ارتقاء ظرفیت های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در خواست ارایه نمایند.

ماده سوم: بست های سیاسی در تشکیل وزارت ها و ادارت دولتی شامل این پروگزام شده نمی تواند.

ماده چهارم:حقوق و امتیازات متخصصین افغان از صندوق امانت که به همین منظور در نظر گرفته شده است، بر اساس معیار های وضع شده پرداخت می گردد.

ماده پنجم: به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی وظیفه سپرده می شود تا برای تطبیق این پروگرام و استفاده موثر از صندوق متذکره طرزالعمل پروگرام را ترتیب و بمنصه اجرا قرار دهد.

ماده ششم: تعدیلات در طرزالعمل مندرج ماده پنجم عندالضرورت با مشوره کمیته رهبری از طرف رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی صورت گرفته می تواند.

ماده هفتم:این فرمان از تاریخ توشیح نافذ ودر جریده رسمی نشر گردد.

حامد کرزیرئیس جمهوری اسلامی افغانستان

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد استخدام افغان های با مهارت مسلکی از طریق پروگرام شمولیت جانبی

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد استخدام افغان های با مهارت مسلکی از طریق پروگرام شمولیت جانبی

شماره:- 66 مورخ: 07/06 /1384

بمنظور ارتقاء ظرفیت کاری وزارتها و ادارات ملکی و مساعد نمودن شرایط  برای اشتراک افغان های با مهارت مسلکی مراتب اتی منظور است. 
ماده اول : استخدام افغان های با مهارت مسلکی در وزارتها و ادارات ملکی مطابق اصل لیاقت و شایستگی صورت گیرد. 
ماده دوم : وزارتها و ادارات ملکی میتوانند مطابق ضرورت در ارتباط به استخدام افغان های با مهارت مسلکی به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در خواست ارائه نمایند. 
ماده سوم : حقوق و امتیازات افغان های با مهارت مسلکی از صندوق امانت که به این منظور در نظر گرفته شده است، پرد اخته شود. 
ماده چهارم : به کمسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی وظیفه سپرده میشود تا در تظبیق این فرمان با استفاده از صندوق امانت متذکره ، طرزالعمل جداگانه ترتیب نماید . ماده پنجم : این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و در جریده رسمی نشر گردد.

حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان
 
فرمان ریاست دولت انتقالی اسلامی افغانستان درمورد استخدام متخصصین افغانی خارج از کشور

فرمان ریاست دولت انتقالی اسلامی افغانستان درمورد استخدام متخصصین افغانی خارج از کشور

شماره:- 124 
مورخ: 24/12/1382

بمنظور بالا بردن ظرفیت کاری وزارتها و سایرادارات ملکی ومساعد نمودن شرایط برای اشتراک متخصصین افغانی خارج از کشور در این امر مراتب آتی را منظور مینمایم. 
ماده اول: استخدام متخصصین افغانی خارج از کشور در وزارتها و سایر ادارات ملکی مطابق اصل لیاقت و شایستگی صورت میگیرد. 
ماده دوم: وزارتها و سایر ادارات ملکی میتوانند مطابق ضرورت خود برای استخدام متخصصین افغانی خارج از کشور به کمسیون مستقل اصلاحات ادارای و خدمات ملکی در خواست ارائه نمایند. 
ماده سوم: استخدام و انتخاب نهایی متخصصین افغانی خارج از کشور توسط کمیته مشورتی وزراء برای اصلاحات اداری مندرج فقره دوم ماده سی و نهم مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی صورت میگیرد. 
ماده چارم: حقوق و امتیازات متخصصین افغانی از صندوق امانت که به این منظور در نظر گرفته شده است، پرداخته میشود. 
ماده پنجم: به کمسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی وظیفه سپرده میشود تا برای تطبیق این فرمان و استفاده موثر از صندوق امانت متذکره، طرزالعمل جداگانه ترتیب نماید. 
ماده ششم: تعدیلات در طرزالعمل مندرج ماده پنجم عندالضرورت با مشوره کمیته مشورتی وزراء برای اصلاحات اداری، از طرف رئیس کمسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی صورت گرفته میتواندو 
ماده هفتم: این فرمان از تاریخ توشح نافذ و در جریده رسمی نشر گردد.

حامد کرزی رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان
 

 

 
 
حق چاپ محفوظ است © 2012 AFGHANEXPERTS. Powered by NETLINKS