زبان: English | دري | پشتو   
 
CBR Title
   
بیان موفقیت

بیان موفقیت

شهر کابل دیگر تاریک نیست. با وجود مشکلات و موانع زیاد، بخش های اقتصاد، تعلیم و تربیه، صحت و سایر بخش های زندگی با احیا و توزیع شبکه برق در حال رشدو توسعه است. هزاران هکتار زمین زراعتی از اعمار و بازسازی کانال های جدید سود می برند. خدمات ارزنده وزارت آب وبرق دیگر از نظر ها پنهان نیست و در تمامیاین پیشرفت ها و انکشافات، سهم ارزنده یک خانم انجنیر را نمی توان نادیده گرفت . 

کار در پست های مهم در افغانستان هیچگاه برای زنان آسان نبوده است، اما استند معدود زنانی لایق و با استعدادی که تمامی موانع فراه راه شانرا در هم می شکنند و باغلبه بر تمامی مشکلات راه شان را به سوی موفقیت می گشایند. آنان نه تنها به جامعه افغانی بلکه به تمامی جهانیان به اثبات می رسانند که: خواستن توانستن است؛ اگراراده کنی موففیت از آن توست
خانم ضیاگل سلجوقی خانم با استعداد و انجنیر تواناست که به عنوان انجنیر آب و برق سالهای متمادی تا به قدرت رسیدن طالبان در وزارت آب و برق در پست های مختلفایفای وظیفه نموده است. در معدن سیاه طالبان نیز با ایجاد کورس های خانگی برای دختران ولایت هرات امید آینده های روشن را برای نسل های فردا زنده نگهداشته واوشان را به آموزش و درس و تعلیم رهنمائی و تشویق نموده است بعد از سقوط طالبان خانم سلجوقی دو باره به وظیفه اش بر می گردد، و آن زمانی که است که ریاستارتقای ظرفیت های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بهترین فرصت ها را با به راه اندازی پروگرام های ارزنده ی چون پروگرام شمولیت جانبی وپروگرام ظرفیت برای مدیریت برای اشخاص متخصص و مسکلی همچون خانم سلجوقی فراهم نموده است. خانم سلجوقی به عنوان رییس طرح و برنامه ریزی پروژه ها ازطریق پروگرام شمولیت جانبی در وزارت آب و برق استخدام میشود و فعلا وی به عنوان رییس پلان و هماهنگی ارتباطات در وزارت مربوطه کار می نماید . با وجود مشکلات بی شمار چون مشکلات امنیتی، عدم سرمایه گذاری در پروژه های آب و برق ، قراردادی های ضعیف، عدم موجودیت افراد مسکلی و متخصص، پروسهطویل و پیچیده تدارکات و نبود امکانات مناسب، خانم سلجوقی را می توان شخصی موفق در امور کاری اش به حساب اورد، که دست اورد های قابل ملاحظه و چشمگیردر امور تطبیق برنامه های آن وزارت با دیگر همکاران داشته است که بخش از آنها قرارد ذیل است


طی سال های ;= 68 و >= 68 به مصرف رسانیدن 9= فیصد بودجه انکشافی و قرار گرفتن وزارت انرژی وآب در راس وزارت خانه های دیگر .•

 ترتیب و تدوین قوانین و استراتیژی های آب و انرژی . •
 ترتیب و تدوین پالیسی آب که از اهمیت عمده در کشور بر خوردار است
• بازسازی سیستم های کوچک ومتوسط آبیاری .
• ایجاد و احیای روابط با منابع کمک کننده، ارگان های خارجی و غیر دولتی
• ترتیب و تنظیم پروژه ها در هر دو سکتور آب و برق
• بحث و دفاع از پروژه های ترتیب شده با منابع کمک کننده و وزارت مالیه
• تطبیق و پیگیری بیشتر از 65 پروژه در حال جریان در سکتور های انرژی و آب .•
 تهیه پلان های کوتاه مدت، میان مدت و طویل مدت در سکتور های انرژی وآب . 

تمامی این دستاورد ها بدون کمک و سهم گیری فعال خانم سلجوقی نا ممکن به نظر می رسد . خانم سلجوقی در تمامی پروژه ها سهم اساسی داشته است . انجام سروی)مطالعات( مقدماتی، ترتیب پروژه ها ، نهایی سازی پروسه مالی و نظارت از تطبیق پروژه ها را تا ختم و بهره برداری آنان خانم سلجوقی با تیم کاری اش به عهده داشتهاست . خانم سلجوقی برای انجام سروی های مقدماتی و نظارت از تطبیق پروژه ها به اکثر ولایات مربوطه شخصا سفر کرده است . برای بلند بردن ظرفیت و توانایی هایکاری کارمندان تحت نظارت خویش برنامه های اموزشی مختلف را در داخل و خارج از کشور فراهم نموده است . 

امروز در نتیجه زحمات و خدمات شایسته خانم سلجوقی، مردم در مناطق مختلف کشور مانند کابل، پل خمری، جبل السراج، چاریکار، گلبهار، کندز، بلخ، بغلان، سمنگان وهرات بعد از سال های متمادی جنگ از نعمت برق مستفید گردیده اند. کار روی پروژه های زیادی در جریان است که با ختم این پروژه ها تمامی ولایات افغانستان از نعمتبرق بهره خواهند برد. بعد از خشکسالی های دوامدار باسازی بند های کوچک آبی به دهقانان کشور این فرصت را مهیا ساخته است تا تولیدات زراعتی شانرا افزایش دهند.شش صد هزار خانواده در 89 ولایت افغانستان از پروژه های بازسازی سیستم آبیاری مستفید گردیده اند. سیستم بهتر آبیاری سبب شده است تا تولیدات اولیه زراعتی چونگندم، جو و برنج و همچنان پیاز، خربوزه و تربوز به طور قابل ملاحظه افزایش یابد. برعلاوه باسازی بند های آب پروژه های دیگر در سکتور آب وزارت آب و برق راقادر ساخته است تا در ولایات مختلف افغانستان آب آشامیدنی صحی رابرای مردم فراهم نماید . 

علاوه براین خانم سلجوقی امسال و سال های آینده از تطبیق بیشتر از :; پروژه نظارت می نماید.از تمامی این پروژه ها مردم در قریه جات، ولسوالی ها و شهر هایمتخلف در هر دو سکتور آب و برق مستفید خواهند شد. در تمامي این سعي و کوشش خانم سلجوقي تنها نیست. وی از جمله ي بیش از 7> تن از مدیرانی است که از طریقپروگرام ظرفیت برای مدیریت در وزارت خانه ها و دیگر ارگان هاي دولتی استخدام گردیده اند. پروگرام ظرفیت برای مدیریت یکی از جمله پروگرام های ارزنده ی استکه از جانب ریاست ارتقای ظرفیت های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی جهت انکشاف و تقویت پروسه اصلاحات اداری و بهترسازی بخش های عمومیمدیریتی در تمامی وزارت خانه ها و ادارات دولتی در دولت افغانستان فراهم گردیده است. پروگرام ظرفیت برای مدیریت موفق شده است که متخصصین افغان را از کشورهای پاکستان، ایران، اروپا، امریکا و آسترالیا جذب نموده و بر اساس لیاقت، تجربیات و توانایی های انان در پست های کلیدی مدیریت و مشاوریت استخدام نماید
موضوع اینست که هرگاه برای افراد مسلکی و دارای مهارت های ویژه، ارزش ها و معیارات معین، صلاحیت عمل و تطبیق پالیسی داده شود، آنان میتوانند در صورتاستخدام در بست های ارشد و با داشتن صلاحیت به حیث مدیران، در آوردن تغییرات و اصلاحات، مؤثر واقع گردند. خانم سلجوقی و افراد دیگر امثال وی گواه بر اینمدعاست که پروگرام ظرفیت برای مدیریت چقدر در ایجا د تغییرات مثبت و ارایه خدمات بهتر عامه موثر و موفق بوده است . خانم سلجوقی بر این باور است که زنان نه تنها در افغانستان بلکه در تمام جهان در محیط کاری شان به انواع مشکلات مواجه اند، اما وی به زنان توصیه می نماید که بامشکلات بجنگند، هر روز بر دانش و تجربیات مسلکي شان بیفزایند و در مقابل مشکلات و موانع فراراه شان زود تن به شکست ندهند . خانم سلجوقی زنان تحصیلکرده ومتخصص افغان مقیم خارج را تشویق می نماید تا از طریق پروگرام های موثری چون پروگرام ظرفیت برای مدیریت سهم شان را در بازسازی کشور شان ایفا نمایند.پروگرام ظرفیت برای مدیریت بهترین فرصت ها را برای افغان های متخصص و دارای شراط لازم مسلکی فراهم نموده و زمینه را برای تقویت و افزایش دانش و تجربیاتمسلکی فردی و همچنان فرصت خدمت به مردم و کشور شان را برای آنان مساعد ساخته است 


 

 
 
حق چاپ محفوظ است © 2012 AFGHANEXPERTS. Powered by NETLINKS