د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسيون
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

فهرست کامل ۹۰۰۰ بست ۵ و ۶ خالی ادارات دولتی در مرکز و ولایات

دانلود فورم و اخذ معلومت تعداد بست ۶ تعداد بست ۵ وزارت / اداره رشته های تخصصی مربوطه کادر خدمات ملکی
بخش معلومات دانلود فورم 28 36 اداره لوی ځارنوالی ج.ا.ا، اداره مستقل اراضی افغانستان، وزارت امور داخله ، وزارت انرژی وآب ، وزارت صحت عامه، وزارت عدلیه، وزارت معارف اجرائیوی, آرشیف, پذیرش, املاک, تحریر, اسناد و ارتباط اداری
4 اداره مرکزی احصائیه ، وزارت انرژی وآب تحلیل، احصائیه، ادخال ارقام، بازاریابی اقتصادی
16 وزارت معارف آموزگار، ترجمان، نظارت آموزشی، مصحیح آموزشی
22 10 اداره مستقل اراضی افغانستان، وزارت انرژی وآب برق، معادن، سیول، ساختمان، هوانوردی، مخابرات، جیولوجی، کارتوگرافی، معاون انجنیر انجنیری
1 1 اداره مستقل اراضی افغانستان، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برق، ترانسپورت، تلویزیون، رادیو، مخابرات، معادن، هواشناسی، معاون انجنیری وسایر حرفه ها تخنیکی( فنی و حرفوی)
7 9 اداره لوی ځارنوالی ج.ا.ا، اداره مستقل اراضی افغانستان، وزارت احیا و انکشاف دهات ، وزارت زراعت،آبیاری و مالداری، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی سخت افزار، نرم افزار، تکنالوژی معلوماتی تکنالوژی
21 61 اداره لوی ځارنوالی ج.ا.ا، اداره مستقل اراضی افغانستان، وزارت عدلیه، وزارت معادن و پطرولیم احصائیه جرایم، ثبت قضایا، تحلیل و توحید مطالعات حقوقی، بررسی تخطی ها، تخلفات، شکایات، حل منازعات، ارتباط محاکم، پیگیری قضایا، حمایت حقوقی و جواز حقوقی
1 وزارت ارشاد حج واوقاف حج، خانقاه، زیارت، اوقاف، ارشاد و دعوت، تعلیمات اسلامی، ارزیابی و نظارت دینی
1 4 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری سرسبزی، موادغذائی، ترویج، کوپراتیف، جنگلات، اقتصاد خانواده، مبلغ، حفاظه نباتات، تحقیقات، پیله وری، باغداری، علفچر، میکانیزه، خاکشناسی، کود، ذخایر استراتیژیک، قرنطین، اصلاح ، تشخیص، میوه زراعتی
29 30 وزارت صحت عامه داکترمعالجوی، انستیزی لوگ، نرس، قابله، دواساز، تکنیشن، التراساوند، X-RAY، لبرانت صحت
1 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری دامپروی، صحت حیوانی، قوریه، مالداری، قرنطین، لابراتوار، القاح، بهداشتی، پیله وری، لبنیات، نمونه گیری، واکسین صحت حیوانی
1 3 مالیوزارت امور داخله ، وزارت ترانسپورت، وزارت معادن و پطرولیم محاسبه، بودجه، مالی، قطعیه، واگذاری، دفترداری، تحصیلی، معاشات، حواله جات، تصفیه، اکمالات، راپوردهی، عواید مالی
1 اداره مستقل اراضی افغانستان تنظیم، مدیریت، هماهنگی مدیریتی
2 اداره مستقل اراضی افغانستان، وزارت زراعت،آبیاری و مالداری استخدام، ارزیابی اجراات، تحلیل لوایح وظایف ، ارتباط کارکنان، انکشاف اداره، تقاعد، ارتقای ظرفیت، حاضری، سوانح و دیتابیس منابع بشری
1 وزارت معادن و پطرولیممالداری نظارت، بررسی، ارزیابی نظارت
1 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری هماهنگی، روابط، ارتباطات، سازماندهی، فراهم آوری تسهیلات،امور قریه جات، تشریفات، امور اجتماعی هماهنگی

دانلود فورم و اخذ معلومت تعداد بست ۶ تعداد بست ۵ وزارت / اداره رشته های تخصصی مربوطه کادر خدمات ملکی
بخش معلومات دانلود فورم 2 1 اداره مستقل ارگانهای محلی، ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت ، وزارت صحت عامه اجرائیوی, آرشیف, پذیرش, املاک, تحریر, اسناد و ارتباط اداری
1 35 وزارت معارف آموزگار، ترجمان، نظارت آموزشی، مصحیح آموزشی
1 1 ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت فنی، مسلکی، ترینر، ورزشی تربیت بدنی
1 اداره مستقل اراضی افغانستان سخت افزار، نرم افزار، تکنالوژی معلوماتی تکنالوژی
1 وزارت عدلیه احصائیه جرایم، ثبت قضایا، تحلیل و توحید مطالعات حقوقی، بررسی تخطی ها، تخلفات، شکایات، حل منازعات، ارتباط محاکم، پیگیری قضایا، حمایت حقوقی و جواز حقوقی
1 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری سرسبزی، موادغذائی، ترویج، کوپراتیف، جنگلات، اقتصاد خانواده، مبلغ، حفاظه نباتات، تحقیقات، پیله وری، باغداری، علفچر، میکانیزه، خاکشناسی، کود، ذخایر استراتیژیک، قرنطین، اصلاح ، تشخیص، میوه زراعتی
26 22 وزارت صحت عامه داکترمعالجوی، انستیزی لوگ، نرس، قابله، دواساز، تکنیشن، التراساوند، X-RAY، لبرانت صحت
1 3 وزارت اطلاعات وفرهنگ، وزارت مالیه محاسبه، بودجه، مالی، قطعیه، واگذاری، دفترداری، تحصیلی، معاشات، حواله جات، تصفیه، اکمالات، راپوردهی، عواید مالی
32 64

دانلود فورم و اخذ معلومت تعداد بست ۶ تعداد بست ۵ وزارت / اداره رشته های تخصصی مربوطه کادر خدمات ملکی
بخش معلومات دانلود فورم 6 17 اداره مستقل اراضی افغانستان، وزارت صحت عامه، وزارت فواید عامه، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، وزارت معارف اجرائیوی, آرشیف, پذیرش, املاک, تحریر, اسناد و ارتباط اداری
2 اداره مرکزی احصائیه ، وزارت امور داخله تحلیل، احصائیه، ادخال ارقام، بازاریابی اقتصادی
27 26 وزارت معارف آموزگار، ترجمان، نظارت آموزشی، مصحیح آموزشی
3 اداره مرکزی احصائیه ، اداره مستقل هوانوردی ملکی، وزارت فواید عامه برق، معادن، سیول، ساختمان، هوانوردی، مخابرات، جیولوجی، کارتوگرافی، معاون انجنیر انجنیری
1 وزارت معارف پالیسی سازی، پلانگذاری، پلانگذاری
1 وزارت فواید عامه برق، ترانسپورت، تلویزیون، رادیو، مخابرات، معادن، هواشناسی، معاون انجنیری وسایر حرفه ها تخنیکی( فنی و حرفوی)
1 ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت فنی، مسلکی، ترینر، ورزشی تربیت بدنی
1 4 اداره مستقل اراضی افغانستان،وزارت اطلاعات وفرهنگ، وزارت تحصیلات عالی ، وزارت صحت عامه سخت افزار، نرم افزار، تکنالوژی معلوماتی تکنالوژی
1 اداره مستقل اراضی افغانستان احصائیه جرایم، ثبت قضایا، تحلیل و توحید مطالعات حقوقی، بررسی تخطی ها، تخلفات، شکایات، حل منازعات، ارتباط محاکم، پیگیری قضایا، حمایت حقوقی و جواز حقوقی
1 وزارت ارشاد حج واوقاف حج، خانقاه، زیارت، اوقاف، ارشاد و دعوت، تعلیمات اسلامی، ارزیابی و نظارت دینی
1 وزارت اطلاعات وفرهنگ گوینده گی، راپورتر، ژورنالست، عکاسی، فلمبرداری،نشرات، روزنامه و جریده نگاری، طبع، نشر، سینما، تیاتر اطلاعات و ارتباطات عامه
32 15 وزارت صحت عامه داکترمعالجوی، انستیزی لوگ، نرس، قابله، دواساز، تکنیشن، التراساوند، X-RAY، لبرانت صحت
1 3 اداره مستقل اراضی افغانستان، وزارت صحت عامه، وزارت فواید عامه، وزارت مالیه محاسبه، بودجه، مالی، قطعیه، واگذاری، دفترداری، تحصیلی، معاشات، حواله جات، تصفیه، اکمالات، راپوردهی، عواید مالی
2 وزارت اقتصاد، وزارت تحصیلات عالی تنظیم، مدیریت، هماهنگی مدیریتی

دانلود فورم و اخذ معلومت تعداد بست ۶ تعداد بست ۵ وزارت / اداره رشته های تخصصی مربوطه کادر خدمات ملکی
بخش معلومات دانلود فورم 9 1 ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت ، وزارت امورزن، وزارت صحت عامه، وزارت معارف اجرائیوی, آرشیف, پذیرش, املاک, تحریر, اسناد و ارتباط اداری
12 84 وزارت معارف آموزگار، ترجمان، نظارت آموزشی، مصحیح آموزشی
2 وزارت انرژی وآب برق، معادن، سیول، ساختمان، هوانوردی، مخابرات، جیولوجی، کارتوگرافی، معاون انجنیر انجنیری
1 ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت فنی، مسلکی، ترینر، ورزشی تربیت بدنی
1 2 وزارت صحت عامه، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی سخت افزار، نرم افزار، تکنالوژی معلوماتی تکنالوژی
2 1 اداره مستقل اراضی افغانستان، ستره محکمه احصائیه جرایم، ثبت قضایا، تحلیل و توحید مطالعات حقوقی، بررسی تخطی ها، تخلفات، شکایات، حل منازعات، ارتباط محاکم، پیگیری قضایا، حمایت حقوقی و جواز حقوقی
1 وزارت ارشاد حج واوقاف حج، خانقاه، زیارت، اوقاف، ارشاد و دعوت، تعلیمات اسلامی، ارزیابی و نظارت دینی
1 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری سرسبزی، موادغذائی، ترویج، کوپراتیف، جنگلات، اقتصاد خانواده، مبلغ، حفاظه نباتات، تحقیقات، پیله وری، باغداری، علفچر، میکانیزه، خاکشناسی، کود، ذخایر استراتیژیک، قرنطین، اصلاح ، تشخیص، میوه زراعتی
2 اداره مستقل ارگانهای محلی، وزارت امورزنان گوینده گی، راپورتر،ژورناست، عکاسی، فلمبرداری،نشرات، روزنامه و جریده نگاری، طبع، نشر، سینما، تیاتر اطلاعات و ارتباطات
5 2 وزارت صحت عامه داکترمعالجوی، انستیزی لوگ، نرس، قابله، دواساز، تکنیشن، التراساوند، X-RAY، لبرانت صحت
1 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری دامپروی، صحت حیوانی، قوریه، مالداری، قرنطین، لابراتوار، القاح، بهداشتی، پیله وری، لبنیات، نمونه گیری، واکسین صحت حیوانی
2 وزارت مالیه محاسبه، بودجه، مالی، قطعیه، واگذاری، دفترداری، تحصیلی، معاشات، حواله جات، تصفیه، اکمالات، راپوردهی، عواید مالی
1 اوزارت احیا و انکشاف دهات هماهنگی، روابط، ارتباطات، سازماندهی، فراهم آوری تسهیلات،امور قریه جات، تشریفات، امور اجتماعی مدیریتی
1 وزارت احیا و انکشاف دهات هماهنگی، روابط، ارتباطات، سازماندهی، فراهم آوری تسهیلات،امور قریه جات، تشریفات، امور اجتماعی هماهنگی

دانلود فورم و اخذ معلومت تعداد بست ۶ تعداد بست ۵ وزارت / اداره رشته های تخصصی مربوطه کادر خدمات ملکی
بخش معلومات دانلود فورم 2 وزارت معارف اجرائیوی, آرشیف, پذیرش, املاک, تحریر, اسناد و ارتباط اداری
1 وزارت فواید عامه برق، ترانسپورت، تلویزیون، رادیو، مخابرات، معادن، هواشناسی، معاون انجنیری وسایر حرفه ها تخنیکی( فنی و حرفوی)
1 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی سخت افزار، نرم افزار، تکنالوژی معلوماتی تکنالوژی
1 1 اداره مستقل اراضی افغانستان، وزارت عدلیه احصائیه جرایم، ثبت قضایا، تحلیل و توحید مطالعات حقوقی، بررسی تخطی ها، تخلفات، شکایات، حل منازعات، ارتباط محاکم، پیگیری قضایا، حمایت حقوقی و جواز حقوقی
1 وزارت ارشاد حج واوقاف حج، خانقاه، زیارت، اوقاف، ارشاد و دعوت، تعلیمات اسلامی، ارزیابی و نظارت دینی
1 2 وزارت صحت عامه داکترمعالجوی، انستیزی لوگ، نرس، قابله، دواساز، تکنیشن، التراساوند، X-RAY، لبرانت صحت
1 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری دامپروی، صحت حیوانی، قوریه، مالداری، قرنطین، لابراتوار، القاح، بهداشتی، پیله وری، لبنیات، نمونه گیری، واکسین صحت حیوانی
2 وزارت مالیه محاسبه، بودجه، مالی، قطعیه، واگذاری، دفترداری، تحصیلی، معاشات، حواله جات، تصفیه، اکمالات، راپوردهی، عواید مالی
1 وزارت احیا و انکشاف دهات هماهنگی، روابط، ارتباطات، سازماندهی، فراهم آوری تسهیلات،امور قریه جات، تشریفات، امور اجتماعی هماهنگی

دانلود فورم و اخذ معلومت تعداد بست ۶ تعداد بست ۵ وزارت / اداره رشته های تخصصی مربوطه کادر خدمات ملکی
بخش معلومات دانلود فورم 30 54 اداره مستقل اراضی افغانستان، اداره مستقل ارگانهای محلی، ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت ، وزارت اطلاعات وفرهنگ، وزارت امور داخله ، وزارت تحصیلات عالی ، وزارت زراعت،آبیاری و مالداری، وزارت صحت عامه، وزارت عدلیه، وزارت معارف اجرائیوی, آرشیف, پذیرش, املاک, تحریر, اسناد و ارتباط اداری
2 2 اداره مرکزی احصائیه ، ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی، وزارت امور داخله تحلیل، احصائیه، ادخال ارقام، بازاریابی اقتصادی
3 212 وزارت تحصیلات عالی ، وزارت معارف آموزگار، ترجمان، نظارت آموزشی، مصحیح آموزشی
20 13 اداره مرکزی احصائیه ، اداره مستقل اراضی افغانستان، اداره مستقل هوانوردی ملکی، اداره ملی ستندرد (انسا )، ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی برق، معادن، سیول، ساختمان، هوانوردی، مخابرات، جیولوجی، کارتوگرافی، معاون انجنیر انجنیری
1 وزارت اطلاعات وفرهنگ باستان شناس، ترمیم آثار تاریخی، حفاظت آثار فرهنگی و تاریخی باستان شناسی
1 اداره مستقل اراضی افغانستان، اداره ملی ستندرد ( انسا )، ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی، وزارت تحصیلات عالی داکترمعالجوی، انستیزی لوگ، نرس، قابله، دواساز، تکنیشن، التراساوند، X-RAY، لبرانت تخنیکی( فنی و حرفوی)
6 5 ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت فنی، مسلکی، ترینر، ورزشی تربیت بدنی
24 49 اداره مستقل اراضی افغانستان، وزارت زراعت،آبیاری و مالداری، وزارت صحت عامه، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی سخت افزار، نرم افزار، تکنالوژی معلوماتی تکنالوژی
3 اداره مستقل اراضی افغانستان، وزارت تجارت و صنایع ، وزارت عدلیه احصائیه جرایم، ثبت قضایا، تحلیل و توحید مطالعات حقوقی، بررسی تخطی ها، تخلفات، شکایات، حل منازعات، ارتباط محاکم، پیگیری قضایا، حمایت حقوقی و جواز حقوقی
12 وزارت ارشاد حج واوقاف حج، خانقاه، زیارت، اوقاف، ارشاد و دعوت، تعلیمات اسلامی، ارزیابی و نظارت دینی
1 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری سرسبزی، موادغذائی، ترویج، کوپراتیف، جنگلات، اقتصاد خانواده، مبلغ، حفاظه نباتات، تحقیقات، پیله وری، باغداری، علفچر، میکانیزه، خاکشناسی، کود، ذخایر استراتیژیک، قرنطین، اصلاح ، تشخیص، میوه زراعتی
12 11 ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی گوینده گی، راپورتر، اژورنالست، عکاسی، فلمبرداری،نشرات، روزنامه و جریده نگاری، طبع، نشر، سینما، تیاتر اطلاعات و ارتباطات
5 وزارت تحصیلات عالی ، وزارت صحت عامه، وزارت عدلیه داکترمعالجوی، انستیزی لوگ، نرس، قابله، دواساز، تکنیشن، التراساوند، X-RAY، لبرانت صحت
1 1 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری دامپروی، صحت حیوانی، قوریه، مالداری، قرنطین، لابراتوار، القاح، بهداشتی، پیله وری، لبنیات، نمونه گیری، واکسین صحت حیوانی
1 3 اداره مستقل اراضی افغانستان، وزارت عدلیه تنظیم، مدیریت، هماهنگی مدیریتی
1 اداره مستقل اراضی افغانستان، وزارت تحصیلات عالی ، وزارت فواید عامه، وزارت مالیه استخدام، ارزیابی اجراات، تحلیل لوایح وظایف ، ارتباط کارکنان، انکشاف اداره، تقاعد، ارتقای ظرفیت، حاضری، سوانح و دیتابیس منابع بشری
1 2 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری/td> نظارت، بررسی، ارزیابی نظارت
1 2 وزارت احیا و انکشاف دهات هماهنگی، روابط، ارتباطات، سازماندهی، فراهم آوری تسهیلات،امور قریه جات، تشریفات، امور اجتماعی هماهنگی

دانلود فورم و اخذ معلومت تعداد بست ۶ تعداد بست ۵ وزارت / اداره رشته های تخصصی مربوطه کادر خدمات ملکی
بخش معلومات دانلود فورم 5 3 اداره محیط زیست ، اداره مستقل ارگانهای محلی، وزارت امورزنان، وزارت صحت عامه، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، وزارت معارف اجرائیوی, آرشیف, پذیرش, املاک, تحریر, اسناد و ارتباط اداری
1 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری تحلیل، احصائیه، ادخال ارقام، بازاریابی اقتصادی
14 67 وزارت معارف آموزگار، ترجمان، نظارت آموزشی، مصحیح آموزشی
1 5 اداره مستقل اراضی افغانستان، ستره محکمه ، وزارت امورزنان احصائیه جرایم، ثبت قضایا، تحلیل و توحید مطالعات حقوقی، بررسی تخطی ها، تخلفات، شکایات، حل منازعات، ارتباط محاکم، پیگیری قضایا، حمایت حقوقی و جواز حقوقی
1 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری سرسبزی، موادغذائی، ترویج، کوپراتیف، جنگلات، اقتصاد خانواده، مبلغ، حفاظه نباتات، تحقیقات، پیله وری، باغداری، علفچر، میکانیزه، خاکشناسی، کود، ذخایر استراتیژیک، قرنطین، اصلاح ، تشخیص، میوه زراعتی
7 2 وزارت صحت عامه داکترمعالجوی، انستیزی لوگ، نرس، قابله، دواساز، تکنیشن، التراساوند، X-RAY، لبرانت صحت
1 وزارت مالیه محاسبه، بودجه، مالی، قطعیه، واگذاری، دفترداری، تحصیلی، معاشات، حواله جات، تصفیه، اکمالات، راپوردهی، عواید مالی
1 وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین تنظیم، مدیریت، هماهنگی مدیریتی
1 وزارت امورمهاجرین و عودت کنندگان هماهنگی، روابط، ارتباطات، سازماندهی، فراهم آوری تسهیلات،امور قریه جات، تشریفات، امور اجتماعی هماهنگی

دانلود فورم و اخذ معلومت تعداد بست ۶ تعداد بست ۵ وزارت / اداره رشته های تخصصی مربوطه کادر خدمات ملکی
بخش معلومات دانلود فورم 5 1 اداره محیط زیست ، ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت ، وزارت امور داخله ، وزارت صحت عامه، وزارت مالیه، وزارت معارف اجرائیوی, آرشیف, پذیرش, املاک, تحریر, اسناد و ارتباط اداری
43 15 وزارت معارف آموزگار، ترجمان، نظارت آموزشی، مصحیح آموزشی
3 وزارت انرژی وآب برق، معادن، سیول، ساختمان، هوانوردی، مخابرات، جیولوجی، کارتوگرافی، معاون انجنیر انجنیری
2 اداره مستقل ارگانهای محلی، وزارت احیا و انکشاف دهات برق، ترانسپورت، تلویزیون، رادیو، مخابرات، معادن، هواشناسی، معاون انجنیری وسایر حرفه ها تخنیکی( فنی و حرفوی)
1 وزارت ارشاد حج واوقاف حج، خانقاه، زیارت، اوقاف، ارشاد و دعوت، تعلیمات اسلامی، ارزیابی و نظارت دینی
12 10 وزارت صحت عامه داکترمعالجوی، انستیزی لوگ، نرس، قابله، دواساز، تکنیشن، التراساوند، X-RAY، لبرانت صحت
1 1 وزارت احیا و انکشاف دهات محاسبه، بودجه، مالی، قطعیه، واگذاری، دفترداری، تحصیلی، معاشات، حواله جات، تصفیه، اکمالات، راپوردهی، عوایدv مالی
1 وزارت احیا و انکشاف دهات نظارت، بررسی، ارزیابی نظارت
2 وزارت احیا و انکشاف دهات هماهنگی، روابط، ارتباطات، سازماندهی، فراهم آوری تسهیلات،امور قریه جات، تشریفات، امور اجتماعی هماهنگی

دانلود فورم و اخذ معلومت تعداد بست ۶ تعداد بست ۵ وزارت / اداره رشته های تخصصی مربوطه کادر خدمات ملکی
بخش معلومات دانلود فورم 4 2 ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت ، وزارت امور داخله ، وزارت زراعت،آبیاری و مالداری، وزارت صحت عامه، وزارت فواید عامه اجرائیوی, آرشیف, پذیرش, املاک, تحریر, اسناد و ارتباط اداری
2 اداره مرکزی احصائیه ، وزارت امورمهاجرین و عودت کنندگان تحلیل، احصائیه، ادخال ارقام، بازاریابی اقتصادی
1 اداره مرکزی احصائیه برق، معادن، سیول، ساختمان، هوانوردی، مخابرات، جیولوجی، کارتوگرافی، معاون انجنیر انجنیری
2 وزارت انرژی وآب ، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برق، ترانسپورت، تلویزیون، رادیو، مخابرات، معادن، هواشناسی، معاون انجنیری وسایر حرفه ها تخنیکی( فنی و حرفوی)
1 2 ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت فنی، مسلکی، ترینر، ورزشی تربیت بدنی
1 2 وزارت امور داخله ، وزارت صحت عامه، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی سخت افزار، نرم افزار، تکنالوژی معلوماتی تکنالوژی
2 اداره مستقل اراضی افغانستان، وزارت عدلیه احصائیه جرایم، ثبت قضایا، تحلیل و توحید مطالعات حقوقی، بررسی تخطی ها، تخلفات، شکایات، حل منازعات، ارتباط محاکم، پیگیری قضایا، حمایت حقوقی و جواز حقوقی
1 وزارت ارشاد حج واوقاف حج، خانقاه، زیارت، اوقاف، ارشاد و دعوت، تعلیمات اسلامی، ارزیابی و نظارت دینی
3 4 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری سرسبزی، موادغذائی، ترویج، کوپراتیف، جنگلات، اقتصاد خانواده، مبلغ، حفاظه نباتات، تحقیقات، پیله وری، باغداری، علفچر، میکانیزه، خاکشناسی، کود، ذخایر استراتیژیک، قرنطین، اصلاح ، تشخیص، میوه زراعتی
1 وزارت صحت عامه گوینده گی، راپورتر، ژورنالست، عکاسی، فلمبرداری،نشرات، روزنامه و جریده نگاری، طبع، نشر، سینما، تیاتر اطلاعات و ارتباطات عامه
3 1 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری داکترمعالجوی، انستیزی لوگ، نرس، قابله، دواساز، تکنیشن، التراساوند، X-RAY، لبرانت صحت
3 وزارت امورمهاجرین و عودت کنندگان، وزارت صحت عامه، وزارت فواید عامه، وزارت مالیه دامپروی، صحت حیوانی، قوریه، مالداری، قرنطین، لابراتوار، القاح، بهداشتی، پیله وری، لبنیات، نمونه گیری، واکسین صحت حیوانی
3 2 اداره مستقل ارگانهای محلی، وزارت امورمهاجرین و عودت کنندگان محاسبه، بودجه، مالی، قطعیه، واگذاری، دفترداری، تحصیلی، معاشات، حواله جات، تصفیه، اکمالات، راپوردهی، عواید مالی
2 ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی استخدام، ارزیابی اجراات، تحلیل لوایح وظایف ، ارتباط کارکنان، انکشاف اداره، تقاعد، ارتقای ظرفیت، حاضری، سوانح و دیتابیس منابع بشری

دانلود فورم و اخذ معلومت تعداد بست ۶ تعداد بست ۵ وزارت / اداره رشته های تخصصی مربوطه کادر خدمات ملکی
بخش معلومات دانلود فورم 5 5 وزارت ارشاد حج واوقاف، وزارت امور داخله ، وزارت امورزنان، وزارت صحت عامه، وزارت معارف اجرائیوی, آرشیف, پذیرش, املاک, تحریر, اسناد و ارتباط اداری
1 اداره مرکزی احصائیه تحلیل، احصائیه، ادخال ارقام، بازاریابی اقتصادی
23 وزارت معارف آموزگار، ترجمان، نظارت آموزشی، مصحیح آموزشی
7 1 اداره مرکزی احصائیه ، اداره مستقل هوانوردی ملکی، وزارت انرژی وآب ، وزارت معارف برق، معادن، سیول، ساختمان، هوانوردی، مخابرات، جیولوجی، کارتوگرافی، معاون انجنیر انجنیری
1 1 وزارت انرژی وآب ، وزارت ترانسپورت برق، ترانسپورت، تلویزیون، رادیو، مخابرات، معادن، هواشناسی، معاون انجنیری وسایر حرفه ها تخنیکی( فنی و حرفوی)
1 2 وزارت معارف خریداری، تدارکات، تربیت بدنی
3 3 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری، وزارت صحت عامه، وزارت مالیه، وزارت معارف سخت افزار، نرم افزار، تکنالوژی معلوماتی تکنالوژی
3 5 اداره مستقل اراضی افغانستان، ستره محکمه ، وزارت معارف احصائیه جرایم، ثبت قضایا، تحلیل و توحید مطالعات حقوقی، بررسی تخطی ها، تخلفات، شکایات، حل منازعات، ارتباط محاکم، پیگیری قضایا، حمایت حقوقی و جواز حقوقی
3 1 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری سرسبزی، موادغذائی، ترویج، کوپراتیف، جنگلات، اقتصاد خانواده، مبلغ، حفاظه نباتات، تحقیقات، پیله وری، باغداری، علفچر، میکانیزه، خاکشناسی، کود، ذخایر استراتیژیک، قرنطین، اصلاح ، تشخیص، میوه زراعتی
1 وزارت صحت عامه گوینده گی، راپورتر، ژورنالست، عکاسی، فلمبرداری،نشرات، روزنامه و جریده نگاری، طبع، نشر، سینما، تیاتر اطلاعات و ارتباطات عامه
4 5 وزارت ترانسپورت، وزارت معارف داکترمعالجوی، انستیزی لوگ، نرس، قابله، دواساز، تکنیشن، التراساوند، X-RAY، لبرانت صحت
3 وزارت تحصیلات عالی ، وزارت معارف محاسبه، بودجه، مالی، قطعیه، واگذاری، دفترداری، تحصیلی، معاشات، حواله جات، تصفیه، اکمالات، راپوردهی، عواید مالی
1 1 وزارت معارف تنظیم، مدیریت، هماهنگی مدیریتی
2 وزارت احیا و انکشاف دهات ، وزارت معارف استخدام، ارزیابی اجراات، تحلیل لوایح وظایف ، ارتباط کارکنان، انکشاف اداره، تقاعد، ارتقای ظرفیت، حاضری، سوانح و دیتابیس منابع بشری
2 وزارت امورزنان هماهنگی، روابط، ارتباطات، سازماندهی، فراهم آوری تسهیلات،امور قریه جات، تشریفات، امور اجتماعی هماهنگی

دانلود فورم و اخذ معلومت تعداد بست ۶ تعداد بست ۵ وزارت / اداره رشته های تخصصی مربوطه کادر خدمات ملکی
بخش معلومات دانلود فورم 7 9 ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت ، وزارت امور داخله ، وزارت تحصیلات عالی ، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، وزارت معارف اجرائیوی, آرشیف, پذیرش, املاک, تحریر, اسناد و ارتباط اداری
3 وزارت امور داخله ، وزارت زراعت،آبیاری و مالداری تحلیل، احصائیه، ادخال ارقام، بازاریابی اقتصادی
415 28 وزارت معارف آموزگار، ترجمان، نظارت آموزشی، مصحیح آموزشی
3 5 اداره مستقل اراضی افغانستان، اداره مستقل هوانوردی ملکی، وزارت اطلاعات وفرهنگ، وزارت انرژی وآب برق، معادن، سیول، ساختمان، هوانوردی، مخابرات، جیولوجی، کارتوگرافی، معاون انجنیر انجنیری
1 وزارت اطلاعات وفرهنگ باستان شناس، ترمیم آثار تاریخی، حفاظت آثار فرهنگی و تاریخی باستان شناسی
1 ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت فنی، مسلکی، ترینر، ورزشی تربیت بدنی
4 اداره مستقل اراضی افغانستان، وزارت احیا و انکشاف دهات ، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، سخت افزار، نرم افزار، تکنالوژی معلوماتی تکنالوژی
7 15 اداره مستقل اراضی افغانستان، ستره محکمه احصائیه جرایم، ثبت قضایا، تحلیل و توحید مطالعات حقوقی، بررسی تخطی ها، تخلفات، شکایات، حل منازعات، ارتباط محاکم، پیگیری قضایا، حمایت حقوقی و جواز حقوقی
1 وزارت ارشاد حج واوقاف حج، خانقاه، زیارت، اوقاف، ارشاد و دعوت، تعلیمات اسلامی، ارزیابی و نظارت دینی
2 2 وزارت انرژی وآب ، وزارت زراعت،آبیاری و مالداری سرسبزی، موادغذائی، ترویج، کوپراتیف، جنگلات، اقتصاد خانواده، مبلغ، حفاظه نباتات، تحقیقات، پیله وری، باغداری، علفچر، میکانیزه، خاکشناسی، کود، ذخایر استراتیژیک، قرنطین، اصلاح ، تشخیص، میوه زراعتی
4 1 وزارت صحت عامه داکترمعالجوی، انستیزی لوگ، نرس، قابله، دواساز، تکنیشن، التراساوند، X-RAY، لبرانت صحت
1 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری دامپروی، صحت حیوانی، قوریه، مالداری، قرنطین، لابراتوار، القاح، بهداشتی، پیله وری، لبنیات، نمونه گیری، واکسین صحت حیوانی
2 2 ستره محکمه ، وزارت احیا و انکشاف دهات ، وزارت انرژی وآب محاسبه، بودجه، مالی، قطعیه، واگذاری، دفترداری، تحصیلی، معاشات، حواله جات، تصفیه، اکمالات، راپوردهی، عواید مالی
1 وزارت معارف استخدام، ارزیابی اجراات، تحلیل لوایح وظایف ، ارتباط کارکنان، انکشاف اداره، تقاعد، ارتقای ظرفیت، حاضری، سوانح و دیتابیس منابع بشری
2 1 وزارت احیا و انکشاف دهات ، وزارت امورمهاجرین و عودت کنندگان هماهنگی، روابط، ارتباطات، سازماندهی، فراهم آوری تسهیلات،امور قریه جات، تشریفات، امور اجتماعی هماهنگی

دانلود فورم و اخذ معلومت تعداد بست ۶ تعداد بست ۵ وزارت / اداره رشته های تخصصی مربوطه کادر خدمات ملکی
بخش معلومات دانلود فورم 25 2 اداره لوی ځارنوالی ج.ا.ا، اداره مستقل اراضی افغانستان، وزارت امور داخله ، وزارت انرژی وآب ، وزارت صحت عامه، وزارت عدلیه، وزارت معارف اجرائیوی, آرشیف, پذیرش, املاک, تحریر, اسناد و ارتباط اداری
1 اداره مرکزی احصائیه ، وزارت انرژی وآب تحلیل، احصائیه، ادخال ارقام، بازاریابی اقتصادی
118 وزارت معارف آموزگار، ترجمان، نظارت آموزشی، مصحیح آموزشی
1 16 اداره مستقل اراضی افغانستان، وزارت انرژی وآب برق، معادن، سیول، ساختمان، هوانوردی، مخابرات، جیولوجی، کارتوگرافی، معاون انجنیر انجنیری
2 وزارت امور داخله ، وزارت زراعت،آبیاری و مالداری پالیسی سازی، پلانگذاری، تپلانگذاری
1 1 اداره مستقل اراضی افغانستان، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برق، ترانسپورت، تلویزیون، رادیو، مخابرات، معادن، هواشناسی، معاون انجنیری وسایر حرفه ها تخنیکی( فنی و حرفوی)
1 ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت فنی، مسلکی، ترینر، ورزشی تربیت بدنی
1 12 اداره لوی ځارنوالی ج.ا.ا، اداره مستقل اراضی افغانستان، وزارت احیا و انکشاف دهات ، وزارت زراعت،آبیاری و مالداری، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی سخت افزار، نرم افزار، تکنالوژی معلوماتی تکنالوژی
4 17 اداره لوی ځارنوالی ج.ا.ا، اداره مستقل اراضی افغانستان، وزارت عدلیه، وزارت معادن و پطرولیم احصائیه جرایم، ثبت قضایا، تحلیل و توحید مطالعات حقوقی، بررسی تخطی ها، تخلفات، شکایات، حل منازعات، ارتباط محاکم، پیگیری قضایا، حمایت حقوقی و جواز حقوقی
3 وزارت ارشاد حج واوقاف حج، خانقاه، زیارت، اوقاف، ارشاد و دعوت، تعلیمات اسلامی، ارزیابی و نظارت دینی
3 1 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری سرسبزی، موادغذائی، ترویج، کوپراتیف، جنگلات، اقتصاد خانواده، مبلغ، حفاظه نباتات، تحقیقات، پیله وری، باغداری، علفچر، میکانیزه، خاکشناسی، کود، ذخایر استراتیژیک، قرنطین، اصلاح ، تشخیص، میوه زراعتی
2 اداره مستقل ارگانهای محلی، وزارت اطلاعات وفرهنگ گوینده گی، راپورتر، اطلاعات و ارتباط عامه، عکاسی، فلمبرداری،نشرات، روزنامه و جریده نگاری، طبع، نشر، سینما، تیاتر ژورنالیزم
5 4 وزارت صحت عامه داکترمعالجوی، انستیزی لوگ، نرس، قابله، دواساز، تکنیشن، التراساوند، X-RAY، لبرانت صحت
2 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری دامپروی، صحت حیوانی، قوریه، مالداری، قرنطین، لابراتوار، القاح، بهداشتی، پیله وری، لبنیات، نمونه گیری، واکسین صحت حیوانی
4 17 مالیوزارت امور داخله ، وزارت ترانسپورت، وزارت معادن و پطرولیم محاسبه، بودجه، مالی، قطعیه، واگذاری، دفترداری، تحصیلی، معاشات، حواله جات، تصفیه، اکمالات، راپوردهی، عواید مالی
1 وزارت سرحدات و قبایل تنظیم، مدیریت، هماهنگی مدیریتی
1 اداره مستقل ارگانهای محلی استخدام، ارزیابی اجراات، تحلیل لوایح وظایف ، ارتباط کارکنان، انکشاف اداره، تقاعد، ارتقای ظرفیت، حاضری، سوانح و دیتابیس منابع بشری
12 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری هماهنگی، روابط، ارتباطات، سازماندهی، فراهم آوری تسهیلات،امور قریه جات، تشریفات، امور اجتماعی هماهنگی

دانلود فورم و اخذ معلومت تعداد بست ۶ تعداد بست ۵ وزارت / اداره رشته های تخصصی مربوطه کادر خدمات ملکی
بخش معلومات دانلود فورم 8 4 اداره مستقل اراضی افغانستان، اداره مستقل ارگانهای محلی، ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت ، وزارت امور داخله ، وزارت صحت عامه اجرائیوی, آرشیف, پذیرش, املاک, تحریر, اسناد و ارتباط اداری
5 2 اداره مرکزی احصائیه ، وزارت امور داخله ، وزارت زراعت،آبیاری و مالداری تحلیل، احصائیه، ادخال ارقام، بازاریابی اقتصادی
18 13 اداره مرکزی احصائیه ، اداره مستقل اراضی افغانستان، اداره مستقل هوانوردی ملکی، وزارت امور داخله برق، معادن، سیول، ساختمان، هوانوردی، مخابرات، جیولوجی، کارتوگرافی، معاون انجنیر انجنیری
1 1 اداره مستقل اراضی افغانستان، وزارت صحت عامه برق، ترانسپورت، تلویزیون، رادیو، مخابرات، معادن، هواشناسی، معاون انجنیری وسایر حرفه ها تخنیکی( فنی و حرفوی)
1 وزارت معارف فنی، مسلکی، ترینر، ورزشی تربیت بدنی
5 5 اداره مستقل اراضی افغانستان،وزارت مالیه، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی سخت افزار، نرم افزار، تکنالوژی معلوماتی تکنالوژی
12 35 اداره مستقل اراضی افغانستان، ستره محکمه ، وزارت تجارت و صنایع ، وزارت زراعت،آبیاری و مالداری، وزارت عدلیه احصائیه جرایم، ثبت قضایا، تحلیل و توحید مطالعات حقوقی، بررسی تخطی ها، تخلفات، شکایات، حل منازعات، ارتباط محاکم، پیگیری قضایا، حمایت حقوقی و جواز حقوقی
3 وزارت ارشاد حج واوقاف حج، خانقاه، زیارت، اوقاف، ارشاد و دعوت، تعلیمات اسلامی، ارزیابی و نظارت دینی
4 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری سرسبزی، موادغذائی، ترویج، کوپراتیف، جنگلات، اقتصاد خانواده، مبلغ، حفاظه نباتات، تحقیقات، پیله وری، باغداری، علفچر، میکانیزه، خاکشناسی، کود، ذخایر استراتیژیک، قرنطین، اصلاح ، تشخیص، میوه زراعتی
1 وزارت تحصیلات عالی گوینده گی، راپورتر، ژورنالست، عکاسی، فلمبرداری،نشرات، روزنامه و جریده نگاری، طبع، نشر، سینما، تیاتر اطلاعات و ارتباطات
3 وزارت صحت عامه داکترمعالجوی، انستیزی لوگ، نرس، قابله، دواساز، تکنیشن، التراساوند، X-RAY، لبرانت صحت
1 3 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری دامپروی، صحت حیوانی، قوریه، مالداری، قرنطین، لابراتوار، القاح، بهداشتی، پیله وری، لبنیات، نمونه گیری، واکسین صحت حیوانی
3 4 اداره مستقل ارگانهای محلی، وزارت امور داخله ، وزارت فواید عامه، وزارت مالیه، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، وزارت معادن و پطرولیم محاسبه، بودجه، مالی، قطعیه، واگذاری، دفترداری، تحصیلی، معاشات، حواله جات، تصفیه، اکمالات، راپوردهی، عواید مالی
1 5 اداره مستقل اراضی افغانستان، ریاست عمومی انسجام امور کوچی ها ، وزارت تحصیلات عالی ، وزارت سرحدات و قبایل، وزارت عدلیه، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین تنظیم، مدیریت، هماهنگی مدیریتی
1 3 اداره مستقل اراضی افغانستان، وزارت تحصیلات عالی ، وزارت زراعت،آبیاری و مالداری، وزارت صحت عامه استخدام، ارزیابی اجراات، تحلیل لوایح وظایف ، ارتباط کارکنان، انکشاف اداره، تقاعد، ارتقای ظرفیت، حاضری، سوانح و دیتابیس منابع بشری
2 وزارت معادن و پطرولیممالداری نظارت، بررسی، ارزیابی نظارت
2 اداره مستقل ارگانهای محلی هماهنگی، روابط، ارتباطات، سازماندهی، فراهم آوری تسهیلات،امور قریه جات، تشریفات، امور اجتماعی هماهنگی

دانلود فورم و اخذ معلومت تعداد بست ۶ تعداد بست ۵ وزارت / اداره رشته های تخصصی مربوطه کادر خدمات ملکی
بخش معلومات دانلود فورم 3 وزارت سرحدات و قبایل، وزارت معارف اجرائیوی, آرشیف, پذیرش, املاک, تحریر, اسناد و ارتباط اداری
1 اداره مرکزی احصائیه تحلیل، احصائیه، ادخال ارقام، بازاریابی اقتصادی
1 69 وزارت امورزنان، وزارت معارف آموزگار، ترجمان، نظارت آموزشی، مصحیح آموزشی
4 3 اداره مرکزی احصائیه ، اداره مستقل اراضی افغانستان، اداره مستقل هوانوردی ملکی، وزارت انرژی وآب ، وزارت تجارت و صنایع برق، معادن، سیول، ساختمان، هوانوردی، مخابرات، جیولوجی، کارتوگرافی، معاون انجنیر انجنیری
2 وزارت احیا و انکشاف دهات ، وزارت صحت عامه برق، ترانسپورت، تلویزیون، رادیو، مخابرات، معادن، هواشناسی، معاون انجنیری وسایر حرفه ها تخنیکی( فنی و حرفوی)
2 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی سخت افزار، نرم افزار، تکنالوژی معلوماتی تکنالوژی
2 7 اداره مستقل اراضی افغانستان، ستره محکمه ، وزارت امورزنان، وزارت تجارت و صنایع ، وزارت عدلیه احصائیه جرایم، ثبت قضایا، تحلیل و توحید مطالعات حقوقی، بررسی تخطی ها، تخلفات، شکایات، حل منازعات، ارتباط محاکم، پیگیری قضایا، حمایت حقوقی و جواز حقوقی
1 وزارت ارشاد حج واوقاف حج، خانقاه، زیارت، اوقاف، ارشاد و دعوت، تعلیمات اسلامی، ارزیابی و نظارت دینی
2 2 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری سرسبزی، موادغذائی، ترویج، کوپراتیف، جنگلات، اقتصاد خانواده، مبلغ، حفاظه نباتات، تحقیقات، پیله وری، باغداری، علفچر، میکانیزه، خاکشناسی، کود، ذخایر استراتیژیک، قرنطین، اصلاح ، تشخیص، میوه زراعتی
1 وزارت سرحدات و قبایل گوینده گی، راپورتر، ژرونالست، عکاسی، فلمبرداری،نشرات، روزنامه و جریده نگاری، طبع، نشر، سینما، تیاتر اطلاعات و ارتباطات
1 2 وزارت تحصیلات عالی ، وزارت صحت عامه، وزارت عدلیه داکترمعالجوی، انستیزی لوگ، نرس، قابله، دواساز، تکنیشن، التراساوند، X-RAY، لبرانت صحت
1 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری دامپروی، صحت حیوانی، قوریه، مالداری، قرنطین، لابراتوار، القاح، بهداشتی، پیله وری، لبنیات، نمونه گیری، واکسین صحت حیوانی
2 1 اداره مستقل اراضی افغانستان، وزارت احیا و انکشاف دهات ، وزارت فواید عامه محاسبه، بودجه، مالی، قطعیه، واگذاری، دفترداری، تحصیلی، معاشات، حواله جات، تصفیه، اکمالات، راپوردهی، عواید مالی

دانلود فورم و اخذ معلومت تعداد بست ۶ تعداد بست ۵ وزارت / اداره رشته های تخصصی مربوطه کادر خدمات ملکی
بخش معلومات دانلود فورم 2 2 ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت ، وزارت امور داخله ، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، وزارت معارف اجرائیوی, آرشیف, پذیرش, املاک, تحریر, اسناد و ارتباط اداری
2 ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی، وزارت زراعت،آبیاری و مالداری تحلیل، احصائیه، ادخال ارقام، بازاریابی اقتصادی
8 33 وزارت معارف آموزگار، ترجمان، نظارت آموزشی، مصحیح آموزشی
3 اداره مستقل اراضی افغانستان، اداره مستقل ارگانهای محلی، وزارت شهرسازی ومسکن برق، معادن، سیول، ساختمان، هوانوردی، مخابرات، جیولوجی، کارتوگرافی، معاون انجنیر انجنیری
2 ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی برق، ترانسپورت، تلویزیون، رادیو، مخابرات، معادن، هواشناسی، معاون انجنیری وسایر حرفه ها تخنیکی( فنی و حرفوی)
3 اداره مستقل اراضی افغانستان، وزارت صحت عامه، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی سخت افزار، نرم افزار، تکنالوژی معلوماتی تکنالوژی
1 2 اداره مستقل اراضی افغانستان احصائیه جرایم، ثبت قضایا، تحلیل و توحید مطالعات حقوقی، بررسی تخطی ها، تخلفات، شکایات، حل منازعات، ارتباط محاکم، پیگیری قضایا، حمایت حقوقی و جواز حقوقی
1 وزارت امور داخله حج، خانقاه، زیارت، اوقاف، ارشاد و دعوت، تعلیمات اسلامی، ارزیابی و نظارت دینی
3 1 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری سرسبزی، موادغذائی، ترویج، کوپراتیف، جنگلات، اقتصاد خانواده، مبلغ، حفاظه نباتات، تحقیقات، پیله وری، باغداری، علفچر، میکانیزه، خاکشناسی، کود، ذخایر استراتیژیک، قرنطین، اصلاح ، تشخیص، میوه زراعتی
1 3 وزارت صحت عامه داکترمعالجوی، انستیزی لوگ، نرس، قابله، دواساز، تکنیشن، التراساوند، X-RAY، لبرانت صحت
1 1 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری دامپروی، صحت حیوانی، قوریه، مالداری، قرنطین، لابراتوار، القاح، بهداشتی، پیله وری، لبنیات، نمونه گیری، واکسین صحت حیوانی
2 وزارت شهرسازی ومسکن، وزارت صحت عامه محاسبه، بودجه، مالی، قطعیه، واگذاری، دفترداری، تحصیلی، معاشات، حواله جات، تصفیه، اکمالات، راپوردهی، عواید مالی
1 وزارت سرحدات و قبایل تنظیم، مدیریت، هماهنگی مدیریتی

دانلود فورم و اخذ معلومت تعداد بست ۶ تعداد بست ۵ وزارت / اداره رشته های تخصصی مربوطه کادر خدمات ملکی
بخش معلومات دانلود فورم 2 4 ستره محکمه ، وزارت امور داخله ، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، وزارت معارف اجرائیوی, آرشیف, پذیرش, املاک, تحریر, اسناد و ارتباط اداری
2 1 اداره مرکزی احصائیه ، وزارت امور داخله ، وزارت زراعت،آبیاری و مالداری تحلیل، احصائیه، ادخال ارقام، بازاریابی اقتصادی
242 7 وزارت معارف آموزگار، ترجمان، نظارت آموزشی، مصحیح آموزشی
7 2 وزارت انرژی وآب ، وزارت شهرسازی ومسکن، وزارت معارف برق، معادن، سیول، ساختمان، هوانوردی، مخابرات، جیولوجی، کارتوگرافی، معاون انجنیر انجنیری
2 1 وزارت مالیه، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، وزارت معارف سخت افزار، نرم افزار، تکنالوژی معلوماتی تکنالوژی
3 8 اداره مستقل اراضی افغانستان، ستره محکمه ، وزارت عدلیه احصائیه جرایم، ثبت قضایا، تحلیل و توحید مطالعات حقوقی، بررسی تخطی ها، تخلفات، شکایات، حل منازعات، ارتباط محاکم، پیگیری قضایا، حمایت حقوقی و جواز حقوقی
2 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری سرسبزی، موادغذائی، ترویج، کوپراتیف، جنگلات، اقتصاد خانواده، مبلغ، حفاظه نباتات، تحقیقات، پیله وری، باغداری، علفچر، میکانیزه، خاکشناسی، کود، ذخایر استراتیژیک، قرنطین، اصلاح ، تشخیص، میوه زراعتی
۱ ۱ وزارت احیا و انکشاف دهات ، وزارت معارف گوینده گی، راپورتر، اطلاعات و ارتباط عامه، عکاسی، فلمبرداری،نشرات، روزنامه و جریده نگاری، طبع، نشر، سینما، تیاتر اطلاعات و ارتباط عامه
3 3 وزارت صحت عامه، وزارت معارف داکترمعالجوی، انستیزی لوگ، نرس، قابله، دواساز، تکنیشن، التراساوند، X-RAY، لبرانت صحت
1 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری دامپروی، صحت حیوانی، قوریه، مالداری، قرنطین، لابراتوار، القاح، بهداشتی، پیله وری، لبنیات، نمونه گیری، واکسین صحت حیوانی
1 2 وزارت احیا و انکشاف دهات ، وزارت زراعت،آبیاری و مالداری محاسبه، بودجه، مالی، قطعیه، واگذاری، دفترداری، تحصیلی، معاشات، حواله جات، تصفیه، اکمالات، راپوردهی، عواید مالی
1 وزارت معارف هماهنگی، روابط، ارتباطات، سازماندهی، فراهم آوری تسهیلات،امور قریه جات، تشریفات، امور اجتماعی هماهنگی

دانلود فورم و اخذ معلومت تعداد بست ۶ تعداد بست ۵ وزارت / اداره رشته های تخصصی مربوطه کادر خدمات ملکی
بخش معلومات دانلود فورم 10 52 اداره مستقل ارگانهای محلی، ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت ، وزارت امور داخله ، وزارت تحصیلات عالی ، وزارت عدلیه، وزارت معارف اجرائیوی, آرشیف, پذیرش, املاک, تحریر, اسناد و ارتباط اداری
1 اداره مرکزی احصائیه ، وزارت انرژی وآب تحلیل، احصائیه، ادخال ارقام، بازاریابی اقتصادی
4 150 وزارت معارف آموزگار، ترجمان، نظارت آموزشی، مصحیح آموزشی
11 اداره مستقل اراضی افغانستان، اداره مستقل ارگانهای محلی، اداره مستقل هوانوردی ملکی، وزارت شهرسازی ومسکن، وزارت معادن و پطرولیم، وزارت معارف برق، معادن، سیول، ساختمان، هوانوردی، مخابرات، جیولوجی، کارتوگرافی، معاون انجنیر انجنیری
1 وزارت اطلاعات وفرهنگ باستان شناس، ترمیم آثار تاریخی، حفاظت آثار فرهنگی و تاریخی باستان شناسی
1 وزارت معارف پالیسی سازی، پلانگذاری، پلانگذاری
3 وزارت انرژی وآب برق، ترانسپورت، تلویزیون، رادیو، مخابرات، معادن، هواشناسی، معاون انجنیری وسایر حرفه ها تخنیکی( فنی و حرفوی)
1 ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت فنی، مسلکی، ترینر، ورزشی تربیت بدنی
4 وزارت تحصیلات عالی ، وزارت زراعت،آبیاری و مالداری، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی سخت افزار، نرم افزار، تکنالوژی معلوماتی تکنالوژی
2 اداره مستقل اراضی افغانستان، وزارت عدلیه احصائیه جرایم، ثبت قضایا، تحلیل و توحید مطالعات حقوقی، بررسی تخطی ها، تخلفات، شکایات، حل منازعات، ارتباط محاکم، پیگیری قضایا، حمایت حقوقی و جواز حقوقی
1 وزارت ارشاد حج واوقاف حج، خانقاه، زیارت، اوقاف، ارشاد و دعوت، تعلیمات اسلامی، ارزیابی و نظارت دینی
2 2 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری سرسبزی، موادغذائی، ترویج، کوپراتیف، جنگلات، اقتصاد خانواده، مبلغ، حفاظه نباتات، تحقیقات، پیله وری، باغداری، علفچر، میکانیزه، خاکشناسی، کود، ذخایر استراتیژیک، قرنطین، اصلاح ، تشخیص، میوه زراعتی
1 1 وزارت صحت عامه گوینده گی، راپورتر، ژ.رنالست، عکاسی، فلمبرداری،نشرات، روزنامه و جریده نگاری، طبع، نشر، سینما، تیاتر اطلاعات و ارتباطات
3 3 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری داکترمعالجوی، انستیزی لوگ، نرس، قابله، دواساز، تکنیشن، التراساوند، X-RAY، لبرانت صحت
1 وزارت تحصیلات عالی ، وزارت شهرسازی ومسکن، وزارت مالیه دامپروی، صحت حیوانی، قوریه، مالداری، قرنطین، لابراتوار، القاح، بهداشتی، پیله وری، لبنیات، نمونه گیری، واکسین صحت حیوانی
3 وزارت معارف محاسبه، بودجه، مالی، قطعیه، واگذاری، دفترداری، تحصیلی، معاشات، حواله جات، تصفیه، اکمالات، راپوردهی، عواید مالی
1 وزارت معارف تنظیم، مدیریت، هماهنگی مدیریتی
1 وزارت احیا و انکشاف دهات ، وزارت معارف استخدام، ارزیابی اجراات، تحلیل لوایح وظایف ، ارتباط کارکنان، انکشاف اداره، تقاعد، ارتقای ظرفیت، حاضری، سوانح و دیتابیس منابع بشری
2 3 ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی، وزارت اطلاعات وفرهنگ هماهنگی، روابط، ارتباطات، سازماندهی، فراهم آوری تسهیلات،امور قریه جات، تشریفات، امور اجتماعی هماهنگی

دانلود فورم و اخذ معلومت تعداد بست ۶ تعداد بست ۵ وزارت / اداره رشته های تخصصی مربوطه کادر خدمات ملکی
بخش معلومات دانلود فورم 1 38 ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت ، وزارت معارف اجرائیوی, آرشیف, پذیرش, املاک, تحریر, اسناد و ارتباط اداری
211 وزارت معارف آموزگار، ترجمان، نظارت آموزشی، مصحیح آموزشی
2 1 اداره مستقل اراضی افغانستان، اداره مستقل هوانوردی ملکی برق، معادن، سیول، ساختمان، هوانوردی، مخابرات، جیولوجی، کارتوگرافی، معاون انجنیر انجنیری
1 وزارت اطلاعات وفرهنگ باستان شناس، ترمیم آثار تاریخی، حفاظت آثار فرهنگی و تاریخی باستان شناسی
1 وزارت انرژی وآب برق، ترانسپورت، تلویزیون، رادیو، مخابرات، معادن، هواشناسی، معاون انجنیری وسایر حرفه ها تخنیکی( فنی و حرفوی)
1 ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت فنی، مسلکی، ترینر، ورزشی تربیت بدنی
2 وزارت تحصیلات عالی ، وزارت زراعت،آبیاری و مالداری سخت افزار، نرم افزار، تکنالوژی معلوماتی تکنالوژی
1 3 اداره مستقل اراضی افغانستان، وزارت امورمهاجرین و عودت کنندگان احصائیه جرایم، ثبت قضایا، تحلیل و توحید مطالعات حقوقی، بررسی تخطی ها، تخلفات، شکایات، حل منازعات، ارتباط محاکم، پیگیری قضایا، حمایت حقوقی و جواز حقوقی
10 2 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری سرسبزی، موادغذائی، ترویج، کوپراتیف، جنگلات، اقتصاد خانواده، مبلغ، حفاظه نباتات، تحقیقات، پیله وری، باغداری، علفچر، میکانیزه، خاکشناسی، کود، ذخایر استراتیژیک، قرنطین، اصلاح ، تشخیص، میوه زراعتی
1 1 وزارت صحت عامه داکترمعالجوی، انستیزی لوگ، نرس، قابله، دواساز، تکنیشن، التراساوند، X-RAY، لبرانت صحت
4 2 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری دامپروی، صحت حیوانی، قوریه، مالداری، قرنطین، لابراتوار، القاح، بهداشتی، پیله وری، لبنیات، نمونه گیری، واکسین صحت حیوانی
1 2 وزارت امورمهاجرین و عودت کنندگان، وزارت زراعت،آبیاری و مالداری، وزارت مالیه محاسبه، بودجه، مالی، قطعیه، واگذاری، دفترداری، تحصیلی، معاشات، حواله جات، تصفیه، اکمالات، راپوردهی، عواید مالی
1 1 اداره مستقل ارگانهای محلی، وزارت زراعت،آبیاری و مالداری هماهنگی، روابط، ارتباطات، سازماندهی، فراهم آوری تسهیلات،امور قریه جات، تشریفات، امور اجتماعی هماهنگی

دانلود فورم و اخذ معلومت تعداد بست ۶ تعداد بست ۵ وزارت / اداره رشته های تخصصی مربوطه کادر خدمات ملکی
بخش معلومات دانلود فورم 3 4 اداره مستقل ارگانهای محلی، ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت ، وزارت امور داخله ، وزارت زراعت،آبیاری و مالداری اجرائیوی, آرشیف, پذیرش, املاک, تحریر, اسناد و ارتباط اداری
1 اداره مرکزی احصائیه تحلیل، احصائیه، ادخال ارقام، بازاریابی اقتصادی
4 2 اداره مرکزی احصائیه ، اداره مستقل اراضی افغانستان، اداره مستقل هوانوردی ملکی، ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی برق، معادن، سیول، ساختمان، هوانوردی، مخابرات، جیولوجی، کارتوگرافی، معاون انجنیر انجنیری
1 وزارت انرژی وآب برق، ترانسپورت، تلویزیون، رادیو، مخابرات، معادن، هواشناسی، معاون انجنیری وسایر حرفه ها تخنیکی( فنی و حرفوی)
1 ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت فنی، مسلکی، ترینر، ورزشی تربیت بدنی
1 2 اداره مستقل اراضی افغانستان، وزارت مالیه سخت افزار، نرم افزار، تکنالوژی معلوماتی تکنالوژی
1 1 وزارت تجارت و صنایع ، وزارت زراعت،آبیاری و مالداری احصائیه جرایم، ثبت قضایا، تحلیل و توحید مطالعات حقوقی، بررسی تخطی ها، تخلفات، شکایات، حل منازعات، ارتباط محاکم، پیگیری قضایا، حمایت حقوقی و جواز حقوقی
5 9 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری سرسبزی، موادغذائی، ترویج، کوپراتیف، جنگلات، اقتصاد خانواده، مبلغ، حفاظه نباتات، تحقیقات، پیله وری، باغداری، علفچر، میکانیزه، خاکشناسی، کود، ذخایر استراتیژیک، قرنطین، اصلاح ، تشخیص، میوه زراعتی
1 ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی گوینده گی، راپورتر، اژورنالست، عکاسی، فلمبرداری،نشرات، روزنامه و جریده نگاری، طبع، نشر، سینما، تیاتر اطلاعات و ارتباطات
3 3 وزارت صحت عامه داکترمعالجوی، انستیزی لوگ، نرس، قابله، دواساز، تکنیشن، التراساوند، X-RAY، لبرانت صحت
1 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری دامپروی، صحت حیوانی، قوریه، مالداری، قرنطین، لابراتوار، القاح، بهداشتی، پیله وری، لبنیات، نمونه گیری، واکسین صحت حیوانی
3 اداره مستقل ارگانهای محلی، وزارت امورمهاجرین و عودت کنندگان، وزارت صحت عامه محاسبه، بودجه، مالی، قطعیه، واگذاری، دفترداری، تحصیلی، معاشات، حواله جات، تصفیه، اکمالات، راپوردهی، عواید مالی
1 وزارت سرحدات و قبایل تنظیم، مدیریت، هماهنگی مدیریتی
2 وزارت امورمهاجرین و عودت کنندگان، وزارت انرژی وآب استخدام، ارزیابی اجراات، تحلیل لوایح وظایف ، ارتباط کارکنان، انکشاف اداره، تقاعد، ارتقای ظرفیت، حاضری، سوانح و دیتابیس منابع بشری
2 وزارت احیا و انکشاف دهات، وزارت زراعت،آبیاری و مالداری نظارت، بررسی، ارزیابی نظارت
2 2 اداره مستقل ارگانهای محلی، وزارت احیا و انکشاف دهات هماهنگی، روابط، ارتباطات، سازماندهی، فراهم آوری تسهیلات،امور قریه جات، تشریفات، امور اجتماعی هماهنگی

دانلود فورم و اخذ معلومت تعداد بست ۶ تعداد بست ۵ وزارت / اداره رشته های تخصصی مربوطه کادر خدمات ملکی
بخش معلومات دانلود فورم 3 3 وزارت امور داخله ، وزارت صحت عامه اجرائیوی, آرشیف, پذیرش, املاک, تحریر, اسناد و ارتباط اداری
7 47 وزارت معارف آموزگار، ترجمان، نظارت آموزشی، مصحیح آموزشی
1 3 اداره مستقل اراضی افغانستان، اداره مستقل هوانوردی ملکی برق، معادن، سیول، ساختمان، هوانوردی، مخابرات، جیولوجی، کارتوگرافی، معاون انجنیر انجنیری
1 وزارت اطلاعات وفرهنگ باستان شناس، ترمیم آثار تاریخی، حفاظت آثار فرهنگی و تاریخی باستان شناسی
3 وزارت اطلاعات وفرهنگ، وزارت امورمهاجرین و عودت کنندگان، وزارت صحت عامه سخت افزار، نرم افزار، تکنالوژی معلوماتی تکنالوژی
1 اداره مستقل اراضی افغانستان احصائیه جرایم، ثبت قضایا، تحلیل و توحید مطالعات حقوقی، بررسی تخطی ها، تخلفات، شکایات، حل منازعات، ارتباط محاکم، پیگیری قضایا، حمایت حقوقی و جواز حقوقی
1 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری سرسبزی، موادغذائی، ترویج، کوپراتیف، جنگلات، اقتصاد خانواده، مبلغ، حفاظه نباتات، تحقیقات، پیله وری، باغداری، علفچر، میکانیزه، خاکشناسی، کود، ذخایر استراتیژیک، قرنطین، اصلاح ، تشخیص، میوه زراعتی
1 وزارت معارف گوینده گی، راپورتر، اژورنالست، عکاسی، فلمبرداری،نشرات، روزنامه و جریده نگاری، طبع، نشر، سینما، تیاتر اطلاعات و ارتباطات
2 4 وزارت صحت عامه داکترمعالجوی، انستیزی لوگ، نرس، قابله، دواساز، تکنیشن، التراساوند، X-RAY، لبرانت صحت
2 اداره مستقل اراضی افغانستان، وزارت مالیه محاسبه، بودجه، مالی، قطعیه، واگذاری، دفترداری، تحصیلی، معاشات، حواله جات، تصفیه، اکمالات، راپوردهی، عواید مالی
1 وزارت سرحدات و قبایل تنظیم، مدیریت، هماهنگی مدیریتی
1 1 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری، وزارت صحت عامه استخدام، ارزیابی اجراات، تحلیل لوایح وظایف ، ارتباط کارکنان، انکشاف اداره، تقاعد، ارتقای ظرفیت، حاضری، سوانح و دیتابیس منابع بشری
1 1 وزارت احیا و انکشاف دهات ، وزارت اطلاعات وفرهنگ هماهنگی، روابط، ارتباطات، سازماندهی، فراهم آوری تسهیلات،امور قریه جات، تشریفات، امور اجتماعی هماهنگی

دانلود فورم و اخذ معلومت تعداد بست ۶ تعداد بست ۵ وزارت / اداره رشته های تخصصی مربوطه کادر خدمات ملکی
بخش معلومات دانلود فورم 3 54 اداره مستقل اراضی افغانستان، ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت ، وزارت اقتصاد، وزارت امور داخله ، وزارت صحت عامه، وزارت معارف اجرائیوی, آرشیف, پذیرش, املاک, تحریر, اسناد و ارتباط اداری
1 اداره مرکزی احصائیه تحلیل، احصائیه، ادخال ارقام، بازاریابی اقتصادی
24 وزارت معارف آموزگار، ترجمان، نظارت آموزشی، مصحیح آموزشی
19 13 اداره مستقل اراضی افغانستان، اداره مستقل هوانوردی ملکی، وزارت انرژی وآب ، وزارت صحت عامه، وزارت معادن و پطرولیم برق، معادن، سیول، ساختمان، هوانوردی، مخابرات، جیولوجی، کارتوگرافی، معاون انجنیر انجنیری
3 اداره مستقل اراضی افغانستان، وزارت فواید عامه، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برق، ترانسپورت، تلویزیون، رادیو، مخابرات، معادن، هواشناسی، معاون انجنیری وسایر حرفه ها تخنیکی( فنی و حرفوی)
1 1 ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت فنی، مسلکی، ترینر، ورزشی تربیت بدنی
1 اداره عالی تفتیش مالی، حسابی، تحلیل گزارشات، حقیقت یاب/td> تفتیش
7 3 اداره مستقل اراضی افغانستان، وزارت زراعت،آبیاری و مالداری، وزارت صحت عامه، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی سخت افزار، نرم افزار، تکنالوژی معلوماتی تکنالوژی
15 42 اداره مستقل اراضی افغانستان، وزارت عدلیه احصائیه جرایم، ثبت قضایا، تحلیل و توحید مطالعات حقوقی، بررسی تخطی ها، تخلفات، شکایات، حل منازعات، ارتباط محاکم، پیگیری قضایا، حمایت حقوقی و جواز حقوقی
4 8 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری سرسبزی، موادغذائی، ترویج، کوپراتیف، جنگلات، اقتصاد خانواده، مبلغ، حفاظه نباتات، تحقیقات، پیله وری، باغداری، علفچر، میکانیزه، خاکشناسی، کود، ذخایر استراتیژیک، قرنطین، اصلاح ، تشخیص، میوه زراعتی
21 17 وزارت صحت عامه گوینده گی، راپورتر، ژرونالست، عکاسی، فلمبرداری،نشرات، روزنامه و جریده نگاری، طبع، نشر، سینما، تیاتر اطلاعات و ارتباطات عامه
1 2 وزارت صحت عامه داکترمعالجوی، انستیزی لوگ، نرس، قابله، دواساز، تکنیشن، التراساوند، X-RAY، لبرانت صحت
1 1 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری دامپروی، صحت حیوانی، قوریه، مالداری، قرنطین، لابراتوار، القاح، بهداشتی، پیله وری، لبنیات، نمونه گیری، واکسین صحت حیوانی
1 اداره مستقل اراضی افغانستان محاسبه، بودجه، مالی، قطعیه، واگذاری، دفترداری، تحصیلی، معاشات، حواله جات، تصفیه، اکمالات، راپوردهی، عواید مالی
1 اداره مستقل اراضی افغانستان تنظیم، مدیریت، هماهنگی مدیریتی
1 ریاست عمومی انسجام امور کوچی ها هماهنگی، روابط، ارتباطات، سازماندهی، فراهم آوری تسهیلات،امور قریه جات، تشریفات، امور اجتماعی هماهنگی

دانلود فورم و اخذ معلومت تعداد بست ۶ تعداد بست ۵ وزارت / اداره رشته های تخصصی مربوطه کادر خدمات ملکی
بخش معلومات دانلود فورم 6 3 ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت ، ستره محکمه ، وزارت امور داخله ، وزارت معارف اجرائیوی, آرشیف, پذیرش, املاک, تحریر, اسناد و ارتباط اداری
35 وزارت معارف آموزگار، ترجمان، نظارت آموزشی، مصحیح آموزشی
1 وزارت مالیه مالی، حسابی، تحلیل گزارشات، حقیقت یاب تفتیش
1 وزارت مالیه سخت افزار، نرم افزار، تکنالوژی معلوماتی تکنالوژی
3 9 ستره محکمه احصائیه جرایم، ثبت قضایا، تحلیل و توحید مطالعات حقوقی، بررسی تخطی ها، تخلفات، شکایات، حل منازعات، ارتباط محاکم، پیگیری قضایا، حمایت حقوقی و جواز حقوقی
1 وزارت ارشاد حج واوقاف حج، خانقاه، زیارت، اوقاف، ارشاد و دعوت، تعلیمات اسلامی، ارزیابی و نظارت دینی
1 1 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری سرسبزی، موادغذائی، ترویج، کوپراتیف، جنگلات، اقتصاد خانواده، مبلغ، حفاظه نباتات، تحقیقات، پیله وری، باغداری، علفچر، میکانیزه، خاکشناسی، کود، ذخایر استراتیژیک، قرنطین، اصلاح ، تشخیص، میوه زراعتی
1 اداره مستقل ارگانهای محلی گوینده گی، راپورتر،ژورنالست، عکاسی، فلمبرداری،نشرات، روزنامه و جریده نگاری، طبع، نشر، سینما، تیاتر اطلاعات و ارتباطات
1 4 وزارت صحت عامه داکترمعالجوی، انستیزی لوگ، نرس، قابله، دواساز، تکنیشن، التراساوند، X-RAY، لبرانت صحت
1 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری دامپروی، صحت حیوانی، قوریه، مالداری، قرنطین، لابراتوار، القاح، بهداشتی، پیله وری، لبنیات، نمونه گیری، واکسین صحت حیوانی
2 1 ستره محکمه ، وزارت امور داخله ، وزارت زراعت،آبیاری و مالداری محاسبه، بودجه، مالی، قطعیه، واگذاری، دفترداری، تحصیلی، معاشات، حواله جات، تصفیه، اکمالات، راپوردهی، عواید مالی
1 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری استخدام، ارزیابی اجراات، تحلیل لوایح وظایف ، ارتباط کارکنان، انکشاف اداره، تقاعد، ارتقای ظرفیت، حاضری، سوانح و دیتابیس منابع بشری
1 وزارت احیا و انکشاف دهات هماهنگی، روابط، ارتباطات، سازماندهی، فراهم آوری تسهیلات،امور قریه جات، تشریفات، امور اجتماعی هماهنگی

دانلود فورم و اخذ معلومت تعداد بست ۶ تعداد بست ۵ وزارت / اداره رشته های تخصصی مربوطه کادر خدمات ملکی
بخش معلومات دانلود فورم 1 6 وزارت تحصیلات عالی ، وزارت زراعت،آبیاری و مالداری، وزارت معارف اجرائیوی, آرشیف, پذیرش, املاک, تحریر, اسناد و ارتباط اداری
45 وزارت معارف آموزگار، ترجمان، نظارت آموزشی، مصحیح آموزشی
1 وزارت امور داخله برق، معادن، سیول، ساختمان، هوانوردی، مخابرات، جیولوجی، کارتوگرافی، معاون انجنیر انجنیری
1 وزارت مالیه سخت افزار، نرم افزار، تکنالوژی معلوماتی تکنالوژی
4 8 اداره مستقل اراضی افغانستان، ستره محکمه احصائیه جرایم، ثبت قضایا، تحلیل و توحید مطالعات حقوقی، بررسی تخطی ها، تخلفات، شکایات، حل منازعات، ارتباط محاکم، پیگیری قضایا، حمایت حقوقی و جواز حقوقی
1 1 وزارت امور داخله حج، خانقاه، زیارت، اوقاف، ارشاد و دعوت، تعلیمات اسلامی، ارزیابی و نظارت دینی
1 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری سرسبزی، موادغذائی، ترویج، کوپراتیف، جنگلات، اقتصاد خانواده، مبلغ، حفاظه نباتات، تحقیقات، پیله وری، باغداری، علفچر، میکانیزه، خاکشناسی، کود، ذخایر استراتیژیک، قرنطین، اصلاح ، تشخیص، میوه زراعتی
1 5 وزارت صحت عامه داکترمعالجوی، انستیزی لوگ، نرس، قابله، دواساز، تکنیشن، التراساوند، X-RAY، لبرانت صحت
1 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری دامپروی، صحت حیوانی، قوریه، مالداری، قرنطین، لابراتوار، القاح، بهداشتی، پیله وری، لبنیات، نمونه گیری، واکسین صحت حیوانی
2 3 ستره محکمه ، وزارت اقتصاد، وزارت ترانسپورت، وزارت زراعت،آبیاری و مالداری، وزارت مالیه محاسبه، بودجه، مالی، قطعیه، واگذاری، دفترداری، تحصیلی، معاشات، حواله جات، تصفیه، اکمالات، راپوردهی، عواید مالی
1 وزارت احیا و انکشاف دهات هماهنگی، روابط، ارتباطات، سازماندهی، فراهم آوری تسهیلات،امور قریه جات، تشریفات، امور اجتماعی هماهنگی

دانلود فورم و اخذ معلومت تعداد بست ۶ تعداد بست ۵ وزارت / اداره رشته های تخصصی مربوطه کادر خدمات ملکی
بخش معلومات دانلود فورم 7 17 ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت ، وزارت امور داخله ، وزارت تحصیلات عالی ، وزارت معادن و پطرولیم، وزارت معارف اجرائیوی, آرشیف, پذیرش, املاک, تحریر, اسناد و ارتباط اداری
1 وزارت امور داخله تحلیل، احصائیه، ادخال ارقام، بازاریابی اقتصادی
8 39 ووزارت تحصیلات عالی ، وزارت معارف آموزگار، ترجمان، نظارت آموزشی، مصحیح آموزشی
2 5 اداره مستقل هوانوردی ملکی، وزارت انرژی وآب ، وزارت معارف برق، معادن، سیول، ساختمان، هوانوردی، مخابرات، جیولوجی، کارتوگرافی، معاون انجنیر انجنیری
1 1 وزارت امور داخله ، وزارت معارف پالیسی سازی، پلانگذاری، پلانگذاری
1 وزارت انرژی وآب برق، ترانسپورت، تلویزیون، رادیو، مخابرات، معادن، هواشناسی، معاون انجنیری وسایر حرفه ها تخنیکی( فنی و حرفوی)
1 1 ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت فنی، مسلکی، ترینر، ورزشی تربیت بدنی
2 وزارت تحصیلات عالی ، وزارت معارف سخت افزار، نرم افزار، تکنالوژی معلوماتی تکنالوژی
2 9 ستره محکمه احصائیه جرایم، ثبت قضایا، تحلیل و توحید مطالعات حقوقی، بررسی تخطی ها، تخلفات، شکایات، حل منازعات، ارتباط محاکم، پیگیری قضایا، حمایت حقوقی و جواز حقوقی
2 وزارت ارشاد حج واوقاف حج، خانقاه، زیارت، اوقاف، ارشاد و دعوت، تعلیمات اسلامی، ارزیابی و نظارت دینی
1 اداره مستقل ارگانهای محلی گوینده گی، راپورتر، اژورنالست، عکاسی، فلمبرداری،نشرات، روزنامه و جریده نگاری، طبع، نشر، سینما، تیاتر اطلاعات و ارتباطات
3 1 وزارت صحت عامه داکترمعالجوی، انستیزی لوگ، نرس، قابله، دواساز، تکنیشن، التراساوند، X-RAY، لبرانت صحت
6 3 اداره مستقل ارگانهای محلی، وزارت تحصیلات عالی ، وزارت مالیه، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، وزارت معارف محاسبه، بودجه، مالی، قطعیه، واگذاری، دفترداری، تحصیلی، معاشات، حواله جات، تصفیه، اکمالات، راپوردهی، عواید مالی
1 2 وزارت تحصیلات عالی ، وزارت معارف استخدام، ارزیابی اجراات، تحلیل لوایح وظایف ، ارتباط کارکنان، انکشاف اداره، تقاعد، ارتقای ظرفیت، حاضری، سوانح و دیتابیس منابع بشری
8 25 وزارت معارف هماهنگی، روابط، ارتباطات، سازماندهی، فراهم آوری تسهیلات،امور قریه جات، تشریفات، امور اجتماعی هماهنگی

دانلود فورم و اخذ معلومت تعداد بست ۶ تعداد بست ۵ وزارت / اداره رشته های تخصصی مربوطه کادر خدمات ملکی
بخش معلومات دانلود فورم 13 3 اداره محیط زیست ، اداره مستقل ارگانهای محلی، ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت ، ستره محکمه ، وزارت امور داخله ، وزارت صحت عامه، وزارت مالیه، وزارت معارف اجرائیوی, آرشیف, پذیرش, املاک, تحریر, اسناد و ارتباط اداری
2 وزارت امور داخله تحلیل، احصائیه، ادخال ارقام، بازاریابی اقتصادی
1 23 وزارت امورزنان، وزارت معارف آموزگار، ترجمان، نظارت آموزشی، مصحیح آموزشی
1 9 اداره مستقل اراضی افغانستان، اداره مستقل ارگانهای محلی، اداره مستقل هوانوردی ملکی، وزارت شهرسازی ومسکن، وزارت معارف برق، معادن، سیول، ساختمان، هوانوردی، مخابرات، جیولوجی، کارتوگرافی، معاون انجنیر انجنیری
1 1 وزارت معارف پالیسی سازی، پلانگذاری، پلانگذاری
1 وزارت معارف برق، ترانسپورت، تلویزیون، رادیو، مخابرات، معادن، هواشناسی، معاون انجنیری وسایر حرفه ها تخنیکی( فنی و حرفوی)
1 وزارت معارف مالی، حسابی، تحلیل گزارشات، حقیقت یاب تفتیش
1 2 وزارت صحت عامه، وزارت مالیه، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی سخت افزار، نرم افزار، تکنالوژی معلوماتی تکنالوژی
4 10 اداره مستقل اراضی افغانستان، ستره محکمه ، وزارت امورزنان احصائیه جرایم، ثبت قضایا، تحلیل و توحید مطالعات حقوقی، بررسی تخطی ها، تخلفات، شکایات، حل منازعات، ارتباط محاکم، پیگیری قضایا، حمایت حقوقی و جواز حقوقی
1 4 وزارت ارشاد حج واوقاف، وزارت امور داخله حج، خانقاه، زیارت، اوقاف، ارشاد و دعوت، تعلیمات اسلامی، ارزیابی و نظارت دینی
2 2 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری سرسبزی، موادغذائی، ترویج، کوپراتیف، جنگلات، اقتصاد خانواده، مبلغ، حفاظه نباتات، تحقیقات، پیله وری، باغداری، علفچر، میکانیزه، خاکشناسی، کود، ذخایر استراتیژیک، قرنطین، اصلاح ، تشخیص، میوه زراعتی
1 وزارت معارف گوینده گی، راپورتر، ژورنالست، عکاسی، فلمبرداری،نشرات، روزنامه و جریده نگاری، طبع، نشر، سینما، تیاتر اطلاعات و ارتباط عامه
8 4 وزارت صحت عامه، وزارت معارف داکترمعالجوی، انستیزی لوگ، نرس، قابله، دواساز، تکنیشن، التراساوند، X-RAY، لبرانت صحت
5 7 اداره مستقل ارگانهای محلی، وزارت احیا و انکشاف دهات ، وزارت امور داخله ، وزارت شهرسازی ومسکن، وزارت مالیه، وزارت معارف محاسبه، بودجه، مالی، قطعیه، واگذاری، دفترداری، تحصیلی، معاشات، حواله جات، تصفیه، اکمالات، راپوردهی، عواید مالی
1 وزارت معارف تنظیم، مدیریت، هماهنگی مدیریتی
3 1 وزارت فواید عامه، وزارت معارف استخدام، ارزیابی اجراات، تحلیل لوایح وظایف ، ارتباط کارکنان، انکشاف اداره، تقاعد، ارتقای ظرفیت، حاضری، سوانح و دیتابیس منابع بشری
1 2 اداره مستقل ارگانهای محلی هماهنگی، روابط، ارتباطات، سازماندهی، فراهم آوری تسهیلات،امور قریه جات، تشریفات، امور اجتماعی هماهنگی

دانلود فورم و اخذ معلومت تعداد بست ۶ تعداد بست ۵ وزارت / اداره رشته های تخصصی مربوطه کادر خدمات ملکی
بخش معلومات دانلود فورم 18 13 اداره مستقل اراضی افغانستان، اداره مستقل ارگانهای محلی، ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت ، ستره محکمه ، وزارت امور داخله ، وزارت امورزنان، وزارت معارف اجرائیوی, آرشیف, پذیرش, املاک, تحریر, اسناد و ارتباط اداری
5 وزارت امور داخله تحلیل، احصائیه، ادخال ارقام، بازاریابی اقتصادی
100 78 وزارت امورزنان، وزارت تحصیلات عالی ، وزارت معارف آموزگار، ترجمان، نظارت آموزشی، مصحیح آموزشی
1 10 اداره مستقل ارگانهای محلی، اداره مستقل هوانوردی ملکی، وزارت احیا و انکشاف دهات ، وزارت شهرسازی ومسکن برق، معادن، سیول، ساختمان، هوانوردی، مخابرات، جیولوجی، کارتوگرافی، معاون انجنیر انجنیری
2 وزارت انرژی وآب ، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برق، ترانسپورت، تلویزیون، رادیو، مخابرات، معادن، هواشناسی، معاون انجنیری وسایر حرفه ها تخنیکی( فنی و حرفوی)
1 وزارت مالیه مالی، حسابی، تحلیل گزارشات، حقیقت یاب تفتیش،
5 وزارت امورمهاجرین و عودت کنندگان، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی سخت افزار، نرم افزار، تکنالوژی معلوماتی تکنالوژی
5 18 اداره مستقل اراضی افغانستان، ستره محکمه ، وزارت امورزنان، وزارت انرژی وآب ، وزارت عدلیه احصائیه جرایم، ثبت قضایا، تحلیل و توحید مطالعات حقوقی، بررسی تخطی ها، تخلفات، شکایات، حل منازعات، ارتباط محاکم، پیگیری قضایا، حمایت حقوقی و جواز حقوقی
5 وزارت ارشاد حج واوقاف حج، خانقاه، زیارت، اوقاف، ارشاد و دعوت، تعلیمات اسلامی، ارزیابی و نظارت دینی
7 1 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری سرسبزی، موادغذائی، ترویج، کوپراتیف، جنگلات، اقتصاد خانواده، مبلغ، حفاظه نباتات، تحقیقات، پیله وری، باغداری، علفچر، میکانیزه، خاکشناسی، کود، ذخایر استراتیژیک، قرنطین، اصلاح ، تشخیص، میوه زراعتی
1 2 اداره مستقل ارگانهای محلی، وزارت احیا و انکشاف دهات ، وزارت معارف گوینده گی، راپورتر، اورنالست، عکاسی، فلمبرداری،نشرات، روزنامه و جریده نگاری، طبع، نشر، سینما، تیاتر اطلاعات و ارتباطات
2 4 وزارت صحت عامه، وزارت عدلیه داکترمعالجوی، انستیزی لوگ، نرس، قابله، دواساز، تکنیشن، التراساوند، X-RAY، لبرانت صحت
1 4 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری دامپروی، صحت حیوانی، قوریه، مالداری، قرنطین، لابراتوار، القاح، بهداشتی، پیله وری، لبنیات، نمونه گیری، واکسین صحت حیوانی
6 11 اداره مستقل ارگانهای محلی، وزارت احیا و انکشاف دهات ، وزارت تحصیلات عالی ، وزارت زراعت،آبیاری و مالداری، وزارت شهرسازی ومسکن، وزارت صحت عامه، وزارت مالیه، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی محاسبه، بودجه، مالی، قطعیه، واگذاری، دفترداری، تحصیلی، معاشات، حواله جات، تصفیه، اکمالات، راپوردهی، عواید مالی
1 وزارت سرحدات و قبایل تنظیم، مدیریت، هماهنگی مدیریتی
1 وزارت معارف استخدام، ارزیابی اجراات، تحلیل لوایح وظایف ، ارتباط کارکنان، انکشاف اداره، تقاعد، ارتقای ظرفیت، حاضری، سوانح و دیتابیس منابع بشری
1 1 وزارت احیا و انکشاف دهات ، وزارت مالیه نظارت، بررسی، ارزیابی نظارت
1 10 اداره مستقل ارگانهای محلی، وزارت احیا و انکشاف دهات ، وزارت امورمهاجرین و عودت کنندگان هماهنگی، روابط، ارتباطات، سازماندهی، فراهم آوری تسهیلات،امور قریه جات، تشریفات، امور اجتماعی هماهنگی

دانلود فورم و اخذ معلومت تعداد بست ۶ تعداد بست ۵ وزارت / اداره رشته های تخصصی مربوطه کادر خدمات ملکی
بخش معلومات دانلود فورم 79 46 اداره محیط زیست ، اداره مستقل اراضی افغانستان، اداره مستقل ارگانهای محلی، اداره مستقل هوانوردی ملکی، ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت ، ستره محکمه ، وزارت ارشاد حج واوقاف، وزارت امور داخله ، وزارت تحصیلات عالی ، وزارت زراعت،آبیاری و مالداری، وزارت سرحدات و قبایل، وزارت صحت عامه، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، وزارت معارف اجرائیوی, آرشیف, پذیرش, املاک, تحریر, اسناد و ارتباط اداری
15 2 اداره مستقل هوانوردی ملکی، وزارت امور داخله ، وزارت زراعت،آبیاری و مالداری تحلیل، احصائیه، ادخال ارقام، بازاریابی اقتصادی
16 170 وزارت تحصیلات عالی ، وزارت معارف آموزگار، ترجمان، نظارت آموزشی، مصحیح آموزشی
18 45 اداره مستقل اراضی افغانستان، اداره مستقل ارگانهای محلی، اداره مستقل هوانوردی ملکی، وزارت شهرسازی ومسکن، وزارت معادن و پطرولیم، وزارت معارف برق، معادن، سیول، ساختمان، هوانوردی، مخابرات، جیولوجی، کارتوگرافی، معاون انجنیر انجنیری
1 وزارت امور داخله پالیسی سازی، پلانگذاری، پلانگذاری
1 2 اداره مستقل اراضی افغانستان، وزارت انرژی وآب ، وزارت تحصیلات عالی برق، ترانسپورت، تلویزیون، رادیو، مخابرات، معادن، هواشناسی، معاون انجنیری وسایر حرفه ها تخنیکی( فنی و حرفوی)
1 ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت فنی، مسلکی، ترینر، ورزشی تربیت بدنی
9 11 اداره مستقل اراضی افغانستان، اداره مستقل ارگانهای محلی، وزارت امور داخله ، وزارت امورمهاجرین و عودت کنندگان، وزارت زراعت،آبیاری و مالداری، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، وزارت معارف سخت افزار، نرم افزار، تکنالوژی معلوماتی تکنالوژی
23 52 اداره مستقل اراضی افغانستان، ستره محکمه ، وزارت امورزنان، وزارت تجارت و صنایع ، وزارت عدلیه احصائیه جرایم، ثبت قضایا، تحلیل و توحید مطالعات حقوقی، بررسی تخطی ها، تخلفات، شکایات، حل منازعات، ارتباط محاکم، پیگیری قضایا، حمایت حقوقی و جواز حقوقی
1 وزارت امور داخله حج، خانقاه، زیارت، اوقاف، ارشاد و دعوت، تعلیمات اسلامی، ارزیابی و نظارت دینی
5 1 وزارت ارشاد حج واوقاف سرسبزی، موادغذائی، ترویج، کوپراتیف، جنگلات، اقتصاد خانواده، مبلغ، حفاظه نباتات، تحقیقات، پیله وری، باغداری، علفچر، میکانیزه، خاکشناسی، کود، ذخایر استراتیژیک، قرنطین، اصلاح ، تشخیص، میوه زراعتی
2 اداره محیط زیست ، اداره مستقل ارگانهای محلی گوینده گی، راپورتر، ژورنالست، عکاسی، فلمبرداری،نشرات، روزنامه و جریده نگاری، طبع، نشر، سینما، تیاتر اطلاعات و ارتباطات
20 26 وزارت تحصیلات عالی ، وزارت صحت عامه، وزارت عدلیه داکترمعالجوی، انستیزی لوگ، نرس، قابله، دواساز، تکنیشن، التراساوند، X-RAY، لبرانت صحت
1 6 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری دامپروی، صحت حیوانی، قوریه، مالداری، قرنطین، لابراتوار، القاح، بهداشتی، پیله وری، لبنیات، نمونه گیری، واکسین صحت حیوانی
7 9 اداره مستقل ارگانهای محلی، ستره محکمه ، کمیسیون عالی انرژی اتمی، وزارت احیا و انکشاف دهات ، وزارت امور داخله ، وزارت تجارت و صنایع ، وزارت صحت عامه، وزارت مالیه، وزارت معادن و پطرولیم محاسبه، بودجه، مالی، قطعیه، واگذاری، دفترداری، تحصیلی، معاشات، حواله جات، تصفیه، اکمالات، راپوردهی، عواید مالی
1 3 اداره مستقل اراضی افغانستان، وزارت سرحدات و قبایل، وزارت عدلیه، تنظیم، مدیریت، هماهنگی مدیریتی
2 3 اداره مستقل اراضی افغانستان، وزارت امور داخله ، وزارت تحصیلات عالی ، وزارت معارف استخدام، ارزیابی اجراات، تحلیل لوایح وظایف ، ارتباط کارکنان، انکشاف اداره، تقاعد، ارتقای ظرفیت، حاضری، سوانح و دیتابیس منابع بشری
4 ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی، وزارت زراعت،آبیاری و مالداری، وزارت معادن و پطرولیم نظارت، بررسی، ارزیابی نظارت
4 6 اداره مستقل ارگانهای محلی، وزارت احیا و انکشاف دهات ، وزارت معارف هماهنگی، روابط، ارتباطات، سازماندهی، فراهم آوری تسهیلات،امور قریه جات، تشریفات، امور اجتماعی هماهنگی

دانلود فورم و اخذ معلومت تعداد بست ۶ تعداد بست ۵ وزارت / اداره رشته های تخصصی مربوطه کادر خدمات ملکی
بخش معلومات دانلود فورم 4 3 وزارت امور داخله ، وزارت معادن و پطرولیم، وزارت معارف اجرائیوی, آرشیف, پذیرش, املاک, تحریر, اسناد و ارتباط اداری
1 اداره مرکزی احصائیه تحلیل، احصائیه، ادخال ارقام، بازاریابی اقتصادی
2 40 وزارت معارف آموزگار، ترجمان، نظارت آموزشی، مصحیح آموزشی
6 اداره مرکزی احصائیه ، اداره مستقل هوانوردی ملکی، وزارت معادن و پطرولیم برق، معادن، سیول، ساختمان، هوانوردی، مخابرات، جیولوجی، کارتوگرافی، معاون انجنیر انجنیری
2 2 ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی، وزارت معادن و پطرولیم، وزارت معارف برق، ترانسپورت، تلویزیون، رادیو، مخابرات، معادن، هواشناسی، معاون انجنیری وسایر حرفه ها تخنیکی( فنی و حرفوی)
3 4 اداره مستقل اراضی افغانستان، ستره محکمه حج، خانقاه، زیارت، اوقاف، ارشاد و دعوت، تعلیمات اسلامی، ارزیابی و نظارت دینی
1 وزارت ارشاد حج واوقاف سرسبزی، موادغذائی، ترویج، کوپراتیف، جنگلات، اقتصاد خانواده، مبلغ، حفاظه نباتات، تحقیقات، پیله وری، باغداری، علفچر، میکانیزه، خاکشناسی، کود، ذخایر استراتیژیک، قرنطین، اصلاح ، تشخیص، میوه زراعتی
1 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری داکترمعالجوی، انستیزی لوگ، نرس، قابله، دواساز، تکنیشن، التراساوند، X-RAY، لبرانت صحت
1 12 وزارت صحت عامه، وزارت معادن و پطرولیم محاسبه، بودجه، مالی، قطعیه، واگذاری، دفترداری، تحصیلی، معاشات، حواله جات، تصفیه، اکمالات، راپوردهی، عواید مالی
1 1 وزارت ترانسپورت، وزارت مالیه تنظیم، مدیریت، هماهنگی مدیریتی
1 وزارت سرحدات و قبایل استخدام، ارزیابی اجراات، تحلیل لوایح وظایف ، ارتباط کارکنان، انکشاف اداره، تقاعد، ارتقای ظرفیت، حاضری، سوانح و دیتابیس منابع بشری

دانلود فورم و اخذ معلومت تعداد بست ۶ تعداد بست ۵ وزارت / اداره رشته های تخصصی مربوطه کادر خدمات ملکی
بخش معلومات دانلود فورم 2 5 ستره محکمه ، وزارت امور داخله ، وزارت امورزنان، وزارت تحصیلات عالی ، وزارت معارف اجرائیوی, آرشیف, پذیرش, املاک, تحریر, اسناد و ارتباط اداری
154 285 وزارت معارف آموزگار، ترجمان، نظارت آموزشی، مصحیح آموزشی
3 4 اداره مستقل اراضی افغانستان، اداره مستقل هوانوردی ملکی، وزارت انرژی وآب ، وزارت معارف برق، معادن، سیول، ساختمان، هوانوردی، مخابرات، جیولوجی، کارتوگرافی، معاون انجنیر انجنیری
3 ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی، وزارت انرژی وآب برق، ترانسپورت، تلویزیون، رادیو، مخابرات، معادن، هواشناسی، معاون انجنیری وسایر حرفه ها تخنیکی( فنی و حرفوی)
2 1 ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت فنی، مسلکی، ترینر، ورزشی تربیت بدنی
2 وزارت اطلاعات وفرهنگ، وزارت زراعت،آبیاری و مالداری سخت افزار، نرم افزار، تکنالوژی معلوماتی تکنالوژی
4 10 اداره مستقل اراضی افغانستان، ستره محکمه ، وزارت امورزنان احصائیه جرایم، ثبت قضایا، تحلیل و توحید مطالعات حقوقی، بررسی تخطی ها، تخلفات، شکایات، حل منازعات، ارتباط محاکم، پیگیری قضایا، حمایت حقوقی و جواز حقوقی
1 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری سرسبزی، موادغذائی، ترویج، کوپراتیف، جنگلات، اقتصاد خانواده، مبلغ، حفاظه نباتات، تحقیقات، پیله وری، باغداری، علفچر، میکانیزه، خاکشناسی، کود، ذخایر استراتیژیک، قرنطین، اصلاح ، تشخیص، میوه زراعتی
1 وزارت اطلاعات وفرهنگ گوینده گی، راپورتر، ژورنالست، عکاسی، فلمبرداری،نشرات، روزنامه و جریده نگاری، طبع، نشر، سینما، تیاتر اطلاعات و ارتباطات
1 5 اداره ملی ستندرد ( انسا )، وزارت صحت عامه داکترمعالجوی، انستیزی لوگ، نرس، قابله، دواساز، تکنیشن، التراساوند، X-RAY، لبرانت صحت
1 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری دامپروی، صحت حیوانی، قوریه، مالداری، قرنطین، لابراتوار، القاح، بهداشتی، پیله وری، لبنیات، نمونه گیری، واکسین صحت حیوانی
1 2 اداره مستقل ارگانهای محلی، وزارت صحت عامه، وزارت مالیه محاسبه، بودجه، مالی، قطعیه، واگذاری، دفترداری، تحصیلی، معاشات، حواله جات، تصفیه، اکمالات، راپوردهی، عواید مالی
1 وزارت صحت عامه استخدام، ارزیابی اجراات، تحلیل لوایح وظایف ، ارتباط کارکنان، انکشاف اداره، تقاعد، ارتقای ظرفیت، حاضری، سوانح و دیتابیس منابع بشری
2 2 اداره مستقل ارگانهای محلی، وزارت احیا و انکشاف دهات ، وزارت معارف هماهنگی، روابط، ارتباطات، سازماندهی، فراهم آوری تسهیلات،امور قریه جات، تشریفات، امور اجتماعی هماهنگی

دانلود فورم و اخذ معلومت تعداد بست ۶ تعداد بست ۵ وزارت / اداره رشته های تخصصی مربوطه کادر خدمات ملکی
بخش معلومات دانلود فورم 2 4 اداره محیط زیست ، ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت ، ستره محکمه ، وزارت امور داخله ، وزارت تحصیلات عالی ، وزارت زراعت،آبیاری و مالداری اجرائیوی, آرشیف, پذیرش, املاک, تحریر, اسناد و ارتباط اداری
1 2 اداره مرکزی احصائیه ، وزارت زراعت،آبیاری و مالداری تحلیل، احصائیه، ادخال ارقام، بازاریابی اقتصادی
73 وزارت معارف آموزگار، ترجمان، نظارت آموزشی، مصحیح آموزشی
2 1 اداره مستقل اراضی افغانستان، وزارت صحت عامه برق، معادن، سیول، ساختمان، هوانوردی، مخابرات، جیولوجی، کارتوگرافی، معاون انجنیر انجنیری
2 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برق، ترانسپورت، تلویزیون، رادیو، مخابرات، معادن، هواشناسی، معاون انجنیری وسایر حرفه ها تخنیکی( فنی و حرفوی)
1 ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت فنی، مسلکی، ترینر، ورزشی تربیت بدنی
6 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی سخت افزار، نرم افزار، تکنالوژی معلوماتی تکنالوژی
14 اداره مستقل اراضی افغانستان، ستره محکمه ، وزارت زراعت،آبیاری و مالداری احصائیه جرایم، ثبت قضایا، تحلیل و توحید مطالعات حقوقی، بررسی تخطی ها، تخلفات، شکایات، حل منازعات، ارتباط محاکم، پیگیری قضایا، حمایت حقوقی و جواز حقوقی
2 وزارت ارشاد حج واوقاف حج، خانقاه، زیارت، اوقاف، ارشاد و دعوت، تعلیمات اسلامی، ارزیابی و نظارت دینی
1 4 وزارت تحصیلات عالی ، وزارت زراعت،آبیاری و مالداری سرسبزی، موادغذائی، ترویج، کوپراتیف، جنگلات، اقتصاد خانواده، مبلغ، حفاظه نباتات، تحقیقات، پیله وری، باغداری، علفچر، میکانیزه، خاکشناسی، کود، ذخایر استراتیژیک، قرنطین، اصلاح ، تشخیص، میوه زراعتی
5 12 وزارت صحت عامه داکترمعالجوی، انستیزی لوگ، نرس، قابله، دواساز، تکنیشن، التراساوند، X-RAY، لبرانت صحت
2 5 اداره مستقل اراضی افغانستان، اداره مستقل ارگانهای محلی، ستره محکمه ، وزارت مالیه، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی محاسبه، بودجه، مالی، قطعیه، واگذاری، دفترداری، تحصیلی، معاشات، حواله جات، تصفیه، اکمالات، راپوردهی، عوایدv مالی
1 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری استخدام، ارزیابی اجراات، تحلیل لوایح وظایف ، ارتباط کارکنان، انکشاف اداره، تقاعد، ارتقای ظرفیت، حاضری، سوانح و دیتابیس منابع بشری
2 1 اداره مستقل ارگانهای محلی، وزارت احیا و انکشاف دهات هماهنگی، روابط، ارتباطات، سازماندهی، فراهم آوری تسهیلات،امور قریه جات، تشریفات، امور اجتماعی هماهنگی
19 125

دانلود فورم و اخذ معلومت تعداد بست ۶ تعداد بست ۵ وزارت / اداره رشته های تخصصی مربوطه کادر خدمات ملکی
بخش معلومات دانلود فورم 10 4 اداره مستقل ارگانهای محلی، ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت ، وزارت ارشاد حج واوقاف، وزارت امور داخله ، وزارت معارف اجرائیوی, آرشیف, پذیرش, املاک, تحریر, اسناد و ارتباط اداری
78 312 وزارت معارف آموزگار، ترجمان، نظارت آموزشی، مصحیح آموزشی
5 1 اداره مستقل هوانوردی ملکی، وزارت معارف برق، معادن، سیول، ساختمان، هوانوردی، مخابرات، جیولوجی، کارتوگرافی، معاون انجنیر انجنیری
1 0 وزارت معارف پالیسی سازی، پلانگذاری، پلانگذاری
1 1 ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت فنی، مسلکی، ترینر، ورزشی تربیت بدنی
1 2 وزارت احیا و انکشاف دهات ، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، وزارت معارف سخت افزار، نرم افزار، تکنالوژی معلوماتی تکنالوژی
2 7 اداره مستقل اراضی افغانستان، ستره محکمه احصائیه جرایم، ثبت قضایا، تحلیل و توحید مطالعات حقوقی، بررسی تخطی ها، تخلفات، شکایات، حل منازعات، ارتباط محاکم، پیگیری قضایا، حمایت حقوقی و جواز حقوقی
3 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری حج، خانقاه، زیارت، اوقاف، ارشاد و دعوت، تعلیمات اسلامی، ارزیابی و نظارت دینی
1 وزارت معارف سرسبزی، موادغذائی، ترویج، کوپراتیف، جنگلات، اقتصاد خانواده، مبلغ، حفاظه نباتات، تحقیقات، پیله وری، باغداری، علفچر، میکانیزه، خاکشناسی، کود، ذخایر استراتیژیک، قرنطین، اصلاح ، تشخیص، میوه زراعتی
6 3 وزارت صحت عامه گوینده گی، راپورتر، ژورنالست، عکاسی، فلمبرداری،نشرات، روزنامه و جریده نگاری، طبع، نشر، سینما، تیاتر اطلاعات و ارتباط عامه
4 4 اداره مستقل ارگانهای محلی، ستره محکمه ، وزارت انرژی وآب ، وزارت شهرسازی ومسکن، وزارت مالیه، وزارت معارف داکترمعالجوی، انستیزی لوگ، نرس، قابله، دواساز، تکنیشن، التراساوند، X-RAY، لبرانت صحت
1 وزارت معارف محاسبه، بودجه، مالی، قطعیه، واگذاری، دفترداری، تحصیلی، معاشات، حواله جات، تصفیه، اکمالات، راپوردهی، عواید مالی
1 وزارت صحت عامه استخدام، ارزیابی اجراات، تحلیل لوایح وظایف ، ارتباط کارکنان، انکشاف اداره، تقاعد، ارتقای ظرفیت، حاضری، سوانح و دیتابیس منابع بشری
1 وزارت احیا و انکشاف دهات هماهنگی، روابط، ارتباطات، سازماندهی، فراهم آوری تسهیلات،امور قریه جات، تشریفات، امور اجتماعی هماهنگی

دانلود فورم و اخذ معلومت تعداد بست ۶ تعداد بست ۵ وزارت / اداره رشته های تخصصی مربوطه کادر خدمات ملکی
بخش معلومات دانلود فورم 14 12 اداره مستقل اراضی افغانستان، اداره مستقل ارگانهای محلی، وزارت ارشاد حج واوقاف، وزارت امور داخله ، وزارت امورزنان، وزارت انرژی وآب ، وزارت تجارت و صنایع ، وزارت ترانسپورت، وزارت سرحدات و قبایل، وزارت معارف اجرائیوی, آرشیف, پذیرش, املاک, تحریر, اسناد و ارتباط اداری
2 3 اداره مرکزی احصائیه ، وزارت امور داخله ، وزارت تجارت و صنایع تحلیل، احصائیه، ادخال ارقام، بازاریابی اقتصادی
113 ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی، وزارت معارف آموزگار، ترجمان، نظارت آموزشی، مصحیح آموزشی
3 11 اداره مستقل اراضی افغانستان، اداره مستقل ارگانهای محلی، اداره مستقل هوانوردی ملکی، وزارت انرژی وآب ، وزارت فواید عامه برق، معادن، سیول، ساختمان، هوانوردی، مخابرات، جیولوجی، کارتوگرافی، معاون انجنیر انجنیری
1 وزارت اطلاعات وفرهنگ باستان شناس، ترمیم آثار تاریخی، حفاظت آثار فرهنگی و تاریخی باستان شناسی( فنی و حرفوی)
2 1 اداره مستقل اراضی افغانستان، وزارت انرژی وآب برق، ترانسپورت، تلویزیون، رادیو، مخابرات، معادن، هواشناسی، معاون انجنیری وسایر حرفه ها تخنیکی( فنی و حرفوی)
1 9 ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت فنی، مسلکی، ترینر، ورزشی تربیت بدنی
7 5 اداره مستقل اراضی افغانستان، ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی، وزارت صحت عامه، وزارت فواید عامه، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی احصائیه جرایم، ثبت قضایا، تحلیل و توحید مطالعات حقوقی، بررسی تخطی ها، تخلفات، شکایات، حل منازعات، ارتباط محاکم، پیگیری قضایا، حمایت حقوقی و جواز تکنالوژی
8 18 اداره مستقل اراضی افغانستان، ستره محکمه ، وزارت تجارت و صنایع احصائیه جرایم، ثبت قضایا، تحلیل و توحید مطالعات حقوقی، بررسی تخطی ها، تخلفات، شکایات، حل منازعات، ارتباط محاکم، پیگیری قضایا، حمایت حقوقی و جواز حقوقی
6 وزارت ارشاد حج واوقاف حج، خانقاه، زیارت، اوقاف، ارشاد و دعوت، تعلیمات اسلامی، ارزیابی و نظارت دینی
5 7 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری سرسبزی، موادغذائی، ترویج، کوپراتیف، جنگلات، اقتصاد خانواده، مبلغ، حفاظه نباتات، تحقیقات، پیله وری، باغداری، علفچر، میکانیزه، خاکشناسی، کود، ذخایر استراتیژیک، قرنطین، اصلاح ، تشخیص، میوه زراعتی
1 6 ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی، وزارت احیا و انکشاف دهات ، وزارت اطلاعات وفرهنگ، وزارت صحت عامه گوینده گی، راپورتر، ژورنالست، عکاسی، فلمبرداری،نشرات، روزنامه و جریده نگاری، طبع، نشر، سینما، تیاتر اطلاعات و ارتباطات
29 16 وزارت تحصیلات عالی ، وزارت صحت عامه داکترمعالجوی، انستیزی لوگ، نرس، قابله، دواساز، تکنیشن، التراساوند، X-RAY، لبرانت صحت
1 6 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری دامپروی، صحت حیوانی، قوریه، مالداری، قرنطین، لابراتوار، القاح، بهداشتی، پیله وری، لبنیات، نمونه گیری، واکسین صحت حیوانی
7 12 درجه تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: مدیریت مالی، محاسبه ، اقتصاد، ریاضیات، مهارت های: ارتباطات و مفاهمه ، استفاده از کمپیوتر و انترنت بلدیت کامل به یکی از لسان های ملی( دری یا پشتو). محاسبه، بودجه، مالی، قطعیه، واگذاری، دفترداری، تحصیلی، معاشات، حواله جات، تصفیه، اکمالات، راپوردهی، عواید مالی
1 اداره مستقل اراضی افغانستان تنظیم، مدیریت، هماهنگی مدیریتی
2 اداره مستقل اراضی افغانستان، وزارت زراعت،آبیاری و مالداری استخدام، ارزیابی اجراات، تحلیل لوایح وظایف ، ارتباط کارکنان، انکشاف اداره، تقاعد، ارتقای ظرفیت، حاضری، سوانح و دیتابیس منابع بشری
1 2 اداره مستقل ارگانهای محلی، وزارت احیا و انکشاف دهات هماهنگی، روابط، ارتباطات، سازماندهی، فراهم آوری تسهیلات،امور قریه جات، تشریفات، امور اجتماعی هماهنگی
19 125

دانلود فورم و اخذ معلومت تعداد بست ۶ تعداد بست ۵ وزارت / اداره رشته های تخصصی مربوطه کادر خدمات ملکی
بخش معلومات دانلود فورم 5 3 اداره مستقل ارگانهای محلی، وزارت امور داخله ، وزارت تحصیلات عالی ، وزارت معارف اجرائیوی, آرشیف, پذیرش, املاک, تحریر, اسناد و ارتباط اداری
3 اداره مرکزی احصائیه تحلیل، احصائیه، ادخال ارقام، بازاریابی اقتصادی
28 63 وزارت معارف آموزگار، ترجمان، نظارت آموزشی، مصحیح آموزشی
5 اداره مرکزی احصائیه ، اداره مستقل ارگانهای محلی، اداره مستقل هوانوردی ملکی برق، معادن، سیول، ساختمان، هوانوردی، مخابرات، جیولوجی، کارتوگرافی، معاون انجنیر انجنیری
1 اداره ملی ستندرد ( انسا ) برق، ترانسپورت، تلویزیون، رادیو، مخابرات، معادن، هواشناسی، معاون انجنیری وسایر حرفه ها تخنیکی( فنی و حرفوی)
2 11 اداره مستقل اراضی افغانستان، ستره محکمه ، وزارت تجارت و صنایع احصائیه جرایم، ثبت قضایا، تحلیل و توحید مطالعات حقوقی، بررسی تخطی ها، تخلفات، شکایات، حل منازعات، ارتباط محاکم، پیگیری قضایا، حمایت حقوقی و جواز حقوقی
1 وزارت ارشاد حج واوقاف حج، خانقاه، زیارت، اوقاف، ارشاد و دعوت، تعلیمات اسلامی، ارزیابی و نظارت دینی
4 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری سرسبزی، موادغذائی، ترویج، کوپراتیف، جنگلات، اقتصاد خانواده، مبلغ، حفاظه نباتات، تحقیقات، پیله وری، باغداری، علفچر، میکانیزه، خاکشناسی، کود، ذخایر استراتیژیک، قرنطین، اصلاح ، تشخیص، میوه زراعتی
3 6 وزارت تحصیلات عالی ، وزارت صحت عامه داکترمعالجوی، انستیزی لوگ، نرس، قابله، دواساز، تکنیشن، التراساوند، X-RAY، لبرانت صحت
1 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری دامپروی، صحت حیوانی، قوریه، مالداری، قرنطین، لابراتوار، القاح، بهداشتی، پیله وری، لبنیات، نمونه گیری، واکسین صحت حیوانی
2 2 وزارت احیا و انکشاف دهات ، وزارت مالیه، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی محاسبه، بودجه، مالی، قطعیه، واگذاری، دفترداری، تحصیلی، معاشات، حواله جات، تصفیه، اکمالات، راپوردهی، عواید مالی
1 وزارت تحصیلات عالی تنظیم، مدیریت، هماهنگی مدیریتی
1 وزارت تحصیلات عالی استخدام، ارزیابی اجراات، تحلیل لوایح وظایف ، ارتباط کارکنان، انکشاف اداره، تقاعد، ارتقای ظرفیت، حاضری، سوانح و دیتابیس منابع بشری
2 1 اداره مستقل ارگانهای محلی، وزارت احیا و انکشاف دهات هماهنگی، روابط، ارتباطات، سازماندهی، فراهم آوری تسهیلات،امور قریه جات، تشریفات، امور اجتماعی هماهنگی

دانلود فورم و اخذ معلومت تعداد بست ۶ تعداد بست ۵ وزارت / اداره رشته های تخصصی مربوطه کادر خدمات ملکی
بخش معلومات دانلود فورم 20 25 اداره محیط زیست ، ستره محکمه ، وزارت امور داخله ، وزارت تحصیلات عالی ، وزارت دفاع ملی، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی اجرائیوی, آرشیف, پذیرش, املاک, تحریر, اسناد و ارتباط اداری
1 1 اداره مرکزی احصائیه ، وزارت زراعت،آبیاری و مالداری تحلیل، احصائیه، ادخال ارقام، بازاریابی اقتصادی
38 87 وزارت تحصیلات عالی ، وزارت معارف آموزگار، ترجمان، نظارت آموزشی، مصحیح آموزشی
4 6 اداره مستقل اراضی افغانستان، اداره مستقل هوانوردی ملکی، اداره ملی مبارزه با حوادث برق، معادن، سیول، ساختمان، هوانوردی، مخابرات، جیولوجی، کارتوگرافی، معاون انجنیر انجنیری
1 1 وزارت تحصیلات عالی ، وزارت مالیه سخت افزار، نرم افزار، تکنالوژی معلوماتی تکنالوژی
2 9 اداره مستقل اراضی افغانستان، ستره محکمه احصائیه جرایم، ثبت قضایا، تحلیل و توحید مطالعات حقوقی، بررسی تخطی ها، تخلفات، شکایات، حل منازعات، ارتباط محاکم، پیگیری قضایا، حمایت حقوقی و جواز حقوقی
1 2 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری سرسبزی، موادغذائی، ترویج، کوپراتیف، جنگلات، اقتصاد خانواده، مبلغ، حفاظه نباتات، تحقیقات، پیله وری، باغداری، علفچر، میکانیزه، خاکشناسی، کود، ذخایر استراتیژیک، قرنطین، اصلاح ، تشخیص، میوه زراعتی
6 3 زارت صحت عامه، وزارت عدلیه داکترمعالجوی، انستیزی لوگ، نرس، قابله، دواساز، تکنیشن، التراساوند، X-RAY، لبرانت صحت
3 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری دامپروی، صحت حیوانی، قوریه، مالداری، قرنطین، لابراتوار، القاح، بهداشتی، پیله وری، لبنیات، نمونه گیری، واکسین صحت حیوانی
3 4 اداره مستقل اراضی افغانستان، ستره محکمه ، وزارت احیا و انکشاف دهات ، وزارت اقتصاد، وزارت تحصیلات عالی ، وزارت فواید عامه، وزارت مالیه محاسبه، بودجه، مالی، قطعیه، واگذاری، دفترداری، تحصیلی، معاشات، حواله جات، تصفیه، اکمالات، راپوردهی، عواید مالی
2 وزارت تحصیلات عالی استخدام، ارزیابی اجراات، تحلیل لوایح وظایف ، ارتباط کارکنان، انکشاف اداره، تقاعد، ارتقای ظرفیت، حاضری، سوانح و دیتابیس منابع بشری
2 اداره مستقل ارگانهای محلی هماهنگی، روابط، ارتباطات، سازماندهی، فراهم آوری تسهیلات،امور قریه جات، تشریفات، امور اجتماعی هماهنگی

دانلود فورم و اخذ معلومت تعداد بست ۶ تعداد بست ۵ وزارت / اداره رشته های تخصصی مربوطه کادر خدمات ملکی
بخش معلومات دانلود فورم 215 177 اداره عالی تفتیش، اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری ، اداره لوی ځارنوالی ج.ا.ا، اداره محیط زیست ، اداره مرکزی احصائیه ، اداره مستقل ارگانهای محلی، اداره مستقل هوانوردی ملکی، اداره ملی ستندرد ( انسا )، ریاست اکادمی علوم ، ریاست عمومی دارالانشای مشرانوجرگه، ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی، ستره محکمه ، کمیسیون عالی انرژی اتمی، کمیسیون مستقل انتخابات، وزارت احیا و انکشاف دهات ، وزارت اطلاعات وفرهنگ، وزارت امور داخله ، وزارت امورزنان، وزارت امورمهاجرین و عودت کنندگان، وزارت انرژی وآب ، وزارت تجارت و صنایع ، وزارت تحصیلات عالی ، وزارت دفاع ملی، وزارت دولت در امور پارلمانی، وزارت زراعت،آبیاری و مالداری، وزارت سرحدات و قبایل، وزارت شهرسازی ومسکن، وزارت صحت عامه، وزارت فواید عامه، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، وزارت مالیه، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، وزارت معادن و پطرولیم، وزارت معارف اجرائیوی, آرشیف, پذیرش, املاک, تحریر, اسناد و ارتباط اداری
6 45 اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری ، اداره مرکزی احصائیه ، اداره مستقل هوانوردی ملکی، وزارت اطلاعات وفرهنگ، وزارت اقتصاد، وزارت انرژی وآب ، وزارت تجارت و صنایع ، وزارت ترانسپورت، وزارت شهرسازی ومسکن، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، وزارت مالیه، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، وزارت معادن و پطرولیم تحلیل، احصائیه، ادخال ارقام، بازاریابی اقتصادی
33 360 اداره عالی تفتیش، اداره لوی ځارنوالی ج.ا.ا، اداره مرکزی احصائیه ، اداره مستقل ارگانهای محلی، اداره مستقل هوانوردی ملکی، ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت ، ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی، وزارت احیا و انکشاف دهات ، وزارت اقتصاد،وزارت امور داخله ، وزارت انرژی وآب ، وزارت تحصیلات عالی ، وزارت دفاع ملی، وزارت سرحدات و قبایل، وزارت صحت عامه، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، وزارت معادن و پطرولیم، وزارت معارف آموزگار، ترجمان، نظارت آموزشی، مصحیح اموزشی
22 154 اداره مرکزی احصائیه ، اداره مستقل هوانوردی ملکی، اداره ملی ستندرد ( انسا )، ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی، وزارت احیا و انکشاف دهات ، وزارت اطلاعات وفرهنگ، وزارت انرژی وآب ، وزارت تجارت و صنایع ، وزارت تحصیلات عالی ، وزارت ترانسپورت، وزارت زراعت،آبیاری و مالداری، وزارت شهرسازی ومسکن، وزارت صحت عامه، وزارت فواید عامه، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، وزارت معادن و پطرولیم، وزارت معارف برق، معادن، سیول، ساختمان، هوانوردی، مخابرات، جیولوجی، کارتوگرافی، معاون انجنیر انجنیری
5 وزارت اطلاعات وفرهنگ،وزارت معادن و پطرولیم باستان شناس، ترمیم آثار تاریخی، حفاظت آثار فرهنگی و تاریخی باستان شناسی
5 25 اداره عالی تفتیش، اداره لوی ځارنوالی ج.ا.ا، وزارت ارشاد حج واوقاف، وزارت اطلاعات وفرهنگ، وزارت انرژی وآب ، وزارت تجارت و صنایع ، وزارت ترانسپورت، وزارت دفاع ملی، وزارت دولت در امور پارلمانی، وزارت صحت عامه، وزارت عدلیه، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، وزارت معادن و پطرولیم، وزارت معارف پالیسی سازی، پلانگذاری، پلانگذاری
33 50 اداره لوی ځارنوالی ج.ا.ا، ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی، کمیسیون عالی انرژی اتمی، وزارت احیا و انکشاف دهات ، وزارت امور داخله ، وزارت انرژی وآب ، وزارت تجارت و صنایع ، وزارت تحصیلات عالی ، وزارت دفاع ملی، وزارت زراعت،آبیاری و مالداری، وزارت سرحدات و قبایل، وزارت فواید عامه، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، وزارت معادن و پطرولیم، وزارت معارف برق، ترانسپورت، تلویزیون، رادیو، مخابرات، معادن، هواشناسی، معاون انجنیری وسایر حرفه ها تخنیکی( فنی و حرفوی)
4 ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت ، وزارت صحت عامه، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، وزارت معارف فنی، مسلکی، ترینر، ورزشی تربیت بدنی
1 16 اداره مرکزی احصائیه ، ریاست عمومی انسجام امور کوچی ها ، ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت ، وزارت دفاع ملی، وزارت زراعت،آبیاری و مالداری، وزارت سرحدات و قبایل، وزارت صحت عامه، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، وزارت مالیه مالی، حسابی، تحلیل گزارشات، حقیقت یاب تفتیش
48 139 اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری ، اداره لوی ځارنوالی ج.ا.ا، اداره مرکزی احصائیه ، اداره مستقل ارگانهای محلی، اداره مستقل هوانوردی ملکی، اداره ملی ستندرد ( انسا )، ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت ، ریاست عمومی دارالانشای مشرانوجرگه، ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی، کمیسیون مستقل انتخابات، وزارت احیا و انکشاف دهات ، وزارت ارشاد حج واوقاف، وزارت اطلاعات وفرهنگ، وزارت اقتصاد، وزارت امور داخله ، وزارت امورمهاجرین و عودت کنندگان، وزارت انرژی وآب ، وزارت تجارت و صنایع ، وزارت تحصیلات عالی ، وزارت ترانسپورت، وزارت دفاع ملی،وزارت زراعت،آبیاری و مالداری، وزارت سرحدات و قبایل، وزارت شهرسازی ومسکن، وزارت صحت عامه، وزارت عدلیه، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، وزارت مالیه، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، وزارت معادن و پطرولیم، وزارت معارف، اداره لوی ځارنوالی ج.ا.ا سخت افزار، نرم افزار، تکنالوژی معلوماتی تکنالوژی
7 38 ستره محکمه ، کمیسیون عالی انرژی اتمی، وزارت اطلاعات وفرهنگ، وزارت امور داخله ، وزارت امورزنان، وزارت تجارت و صنایع ، وزارت تحصیلات عالی ، وزارت زراعت،آبیاری و مالداری، وزارت صحت عامه، وزارت عدلیه، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، وزارت مالیه، وزارت معارف احصائیه جرایم، ثبت قضایا، تحلیل و توحید مطالعات حقوقی، بررسی تخطی ها، تخلفات، شکایات، حل منازعات، ارتباط محاکم، پیگیری قضایا، حمایت حقوقی و جواز حقوقی
5 4 وزارت ارشاد حج واوقاف، وزارت امور داخله ، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین حج، خانقاه، زیارت، اوقاف، ارشاد و دعوت، تعلیمات اسلامی، ارزیابی و نظارت دینی
2 6 وزارت انرژی وآب ، وزارت تحصیلات عالی ، وزارت دفاع ملی، وزارت زراعت،آبیاری و مالداری سرسبزی، موادغذائی، ترویج، کوپراتیف، جنگلات، اقتصاد خانواده، مبلغ، حفاظه نباتات، تحقیقات، پیله وری، باغداری، علفچر، میکانیزه، خاکشناسی، کود، ذخایر استراتیژیک، قرنطین، اصلاح ، تشخیص، میوه زراعتی
12 36 اداره لوی ځارنوالی ج.ا.ا، اداره مرکزی احصائیه ، ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت ، ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی، کمیسیون مستقل انتخابات، وزارت اطلاعات وفرهنگ، وزارت امور داخله ، وزارت امورمهاجرین و عودت کنندگان، وزارت انرژی وآب ، وزارت تجارت و صنایع ، وزارت تحصیلات عالی ، وزارت دفاع ملی، وزارت زراعت،آبیاری و مالداری، وزارت سرحدات و قبایل، وزارت شهرسازی ومسکن، وزارت صحت عامه، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، وزارت معارف گوینده گی، راپورتر، ژورنالست، عکاسی، فلمبرداری،نشرات، روزنامه و جریده نگاری، طبع، نشر، سینما، تیاتر/td> اطلاعات و ارتباطات
204 282 اداره عالی تفتیش، اداره مستقل هوانوردی ملکی، ریاست اکادمی علوم ، ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت ، وزارت امور داخله ، وزارت تحصیلات عالی ، وزارت دفاع ملی، وزارت سرحدات و قبایل، وزارت شهرسازی ومسکن، وزارت صحت عامه، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، وزارت معارف داکترمعالجوی، انستیزی لوگ، نرس، قابله، دواساز، تکنیشن، التراساوند، X-RAY، لبرانت صحت
10 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری، وزارت صحت عامه دامپروی، صحت حیوانی، قوریه، مالداری، قرنطین، لابراتوار، القاح، بهداشتی، پیله وری، لبنیات، نمونه گیری، واکسین صحت حیوانی
3 17 وزارت اطلاعات وفرهنگ، وزارت تجارت و صنایع ، وزارت سرحدات و قبایل، وزارت صحت عامه، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، وزارت معارف تنظیم، مدیریت، هماهنگی مدیریتی
17 51 اداره عالی تفتیش، اداره لوی ځارنوالی ج.ا.ا، اداره محیط زیست ، اداره مرکزی احصائیه ، اداره مستقل ارگانهای محلی، ریاست اکادمی علوم ، ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی، کمیسیون مستقل انتخابات، وزارت احیا و انکشاف دهات ، وزارت امور داخله ، وزارت امورمهاجرین و عودت کنندگان، وزارت انرژی وآب ، وزارت تحصیلات عالی ، وزارت دفاع ملی، وزارت زراعت،آبیاری و مالداری، وزارت سرحدات و قبایل، وزارت صحت عامه، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، وزارت معارف استخدام، ارزیابی اجراات، تحلیل لوایح وظایف ، ارتباط کارکنان، انکشاف اداره، تقاعد، ارتقای ظرفیت، حاضری، سوانح و دیتابیس منابع بشری
1 17 وزارت احیا و انکشاف دهات ، وزارت اطلاعات وفرهنگ، وزارت اقتصاد، وزارت زراعت،آبیاری و مالداری، وزارت صحت عامه، وزارت معادن و پطرولیم، وزارت معارف نظارت، بررسی، ارزیابی نظارت
15 59 هماهنگی، روابط، ارتباطات، سازماندهی، فراهم آوری تسهیلات،امور قریه جات، تشریفات، امور اجتماعی هماهنگی