د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسيون
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

(اعلان هشت هزار بست های جدید معلمین وزارت معارف)

دانلود فورم درخواستی جنسیت
مذکر | مونث
تعداد بست حوزه/ولسوالی تعداد مضمون برنامه تعلیمی مربوطه
دانلود 117 129 246 چهارده ولسوالی 14مضمون تعلیمات عمومی
85 94 179 دوازده ولسوالی شانزده مضمون تعلیمات اسلامی
5 1 6 دو ولسوالی پانزده مضمون تربیه معلم

دانلود فورم درخواستی جنسیت
مذکر | مونث
تعداد بست حوزه/ولسوالی تعداد مضمون برنامه تعلیمی مربوطه
دانلود 38 22 60 هفت ولسوالی 14مضمون تعلیمات عمومی
6 6 12 چهار ولسوالی پانزده مضمون تربیه معلم
1 2 3 یک ولسوالی هفده مضمون تعلیمات تخنیکی و مسلکی

دانلود فورم درخواستی جنسیت
مذکر | مونث
تعداد بست حوزه/ولسوالی تعداد مضمون برنامه تعلیمی مربوطه
دانلود 6 6 12 چهارده ولسوالی پانزده مضمون تربیه معلم
46 28 74 هفت ولسوالی شانزده مضمون تعلیمات اسلامی
4 6 10 شش ولسوالی پانزده مضمون تربیه معلم

دانلود فورم درخواستی جنسیت
مذکر | مونث
تعداد بست حوزه/ولسوالی تعداد مضمون برنامه تعلیمی مربوطه
دانلود 60 40 100 نه ولسوالی 14مضمون تعلیمات عمومی
3 2 5 سه ولسوالی شانزده مضمون تعلیمات اسلامی
6 6 4 چهار ولسوالی پانزده مضمون تربیه معلم
4 4 8 دو ولسوالی هفده مضمون تعلیمات تخنیکی و مسلکی

دانلود فورم درخواستی جنسیت
مذکر | مونث
تعداد بست حوزه/ولسوالی تعداد مضمون برنامه تعلیمی مربوطه
دانلود 23 37 60 چهارده ولسوالی 14مضمون تعلیمات عمومی
4 6 10 سه ولسوالی شانزده مضمون تعلیمات اسلامی
4 1 5 چهار ولسوالی پانزده مضمون تربیه معلم
1 2 3 یک ولسوالی هفده مضمون تعلیمات تخنیکی و مسلکی

دانلود فورم درخواستی جنسیت
مذکر | مونث
تعداد بست حوزه/ولسوالی تعداد مضمون برنامه تعلیمی مربوطه
دانلود 356 364 720 بیست و دو ولسوالی 14مضمون تعلیمات عمومی
19 18 37 هفت ولسوالی شانزده مضمون تعلیمات اسلامی
6 4 10 هفت ولسوالی پانزده مضمون تربیه معلم
7 14 21 دو ولسوالی هفده مضمون تعلیمات تخنیکی و مسلکی

دانلود فورم درخواستی جنسیت
مذکر | مونث
تعداد بست حوزه/ولسوالی تعداد مضمون برنامه تعلیمی مربوطه
دانلود 24 56 80 پنج ولسوالی 14مضمون تعلیمات عمومی
8 3 11 شش ولسوالی شانزده مضمون تعلیمات اسلامی
3 3 6 سه ولسوالی پانزده مضمون تربیه معلم
1 1 2 دو ولسوالی هفده مضمون تعلیمات تخنیکی و مسلکی

دانلود فورم درخواستی جنسیت
مذکر | مونث
تعداد بست حوزه/ولسوالی تعداد مضمون برنامه تعلیمی مربوطه
دانلود 36 34 70 هشت ولسوالی 14مضمون تعلیمات عمومی
8 7 15 چهار ولسوالی شانزده مضمون تعلیمات اسلامی
5 2 7 پنج ولسوالی پانزده مضمون تربیه معلم

دانلود فورم درخواستی جنسیت
مذکر | مونث
تعداد بست حوزه/ولسوالی تعداد مضمون برنامه تعلیمی مربوطه
دانلود 30 20 50 یازده ولسوالی 14مضمون تعلیمات عمومی
9 1 10 شش ولسوالی شانزده مضمون تعلیمات اسلامی
8 6 14 هفت ولسوالی پانزده مضمون تربیه معلم
5 5 10 سه ولسوالی هفده مضمون تعلیمات تخنیکی و مسلکی

دانلود فورم درخواستی جنسیت
مذکر | مونث
تعداد بست حوزه/ولسوالی تعداد مضمون برنامه تعلیمی مربوطه
دانلود 108 72 180 هفت ولسوالی 14مضمون تعلیمات عمومی
3 1 4 یک ولسوالی شانزده مضمون تعلیمات اسلامی
3 4 7 چهار ولسوالی پانزده مضمون تربیه معلم
4 4 8 سه ولسوالی هفده مضمون تعلیمات تخنیکی و مسلکی/td>

دانلود فورم درخواستی جنسیت
مذکر | مونث
تعداد بست حوزه/ولسوالی تعداد مضمون برنامه تعلیمی مربوطه
دانلود 166 184 350 نوزده ولسوالی 14مضمون تعلیمات عمومی
6 4 10 سه ولسوالی شانزده مضمون تعلیمات اسلامی
18 4 22 نه ولسوالی پانزده مضمون تربیه معلم
5 6 11 دو ولسوالی هفده مضمون تعلیمات تخنیکی و مسلکی

دانلود فورم درخواستی جنسیت
مذکر | مونث
تعداد بست حوزه/ولسوالی تعداد مضمون برنامه تعلیمی مربوطه
دانلود 41 209 250 هجده ولسوالی 14مضمون تعلیمات عمومی
1 2 3 دو ولسوالی شانزده مضمون تعلیمات اسلامی
12 4 16 پنج ولسوالی پانزده مضمون تربیه معلم
2 2 4 دو ولسوالی هفده مضمون تعلیمات تخنیکی و مسلکی

دانلود فورم درخواستی جنسیت
مذکر | مونث
تعداد بست حوزه/ولسوالی تعداد مضمون برنامه تعلیمی مربوطه
دانلود 4 5 9 شش ولسوالی پانزده مضمون تعلیمات عمومی
22 108 130 چهارده ولسوالی 14مضمون تعلیمات اسلامی
3 4 7 دو ولسوالی پانزده مضمون تربیه معلم
1 2 3 یک ولسوالی هفده مضمون تعلیمات تخنیکی و مسلکی

دانلود فورم درخواستی جنسیت
مذکر | مونث
تعداد بست حوزه/ولسوالی تعداد مضمون برنامه تعلیمی مربوطه
دانلود 94 210 304 چهارده ولسوالی 14مضمون تعلیمات عمومی
0 3 3 یک ولسوالی چهارده مضمون تعلیمات اسلامی
10 4 14 نه ولسوالی پانزده مضمون تربیه معلم
2 3 5 یک ولسوالی هفده مضمون تعلیمات تخنیکی و مسلکی

دانلود فورم درخواستی جنسیت
مذکر | مونث
تعداد بست حوزه/ولسوالی تعداد مضمون برنامه تعلیمی مربوطه
دانلود 50 60 110 پانزده ولسوالی 14مضمون تعلیمات عمومی
10 9 19 ده ولسوالی شانزده مضمون تعلیمات اسلامی
2 12 14 چهار ولسوالی پانزده مضمون تربیه معلم
2 2 4 یک ولسوالی هفده مضمون تعلیمات تخنیکی و مسلکی

دانلود فورم درخواستی جنسیت
مذکر | مونث
تعداد بست حوزه/ولسوالی تعداد مضمون برنامه تعلیمی مربوطه
دانلود 13 67 80 شش ولسوالی 14مضمون تعلیمات عمومی
6 3 9 چهار ولسوالی شانزده مضمون تعلیمات اسلامی
5 7 12 پنج ولسوالی پانزده مضمون تربیه معلم
1 2 3 یک ولسوالی هفده مضمون تعلیمات تخنیکی و مسلکی

دانلود فورم درخواستی جنسیت
مذکر | مونث
تعداد بست حوزه/ولسوالی تعداد مضمون برنامه تعلیمی مربوطه
دانلود 203 97 300 بیست و هفت ولسوالی 14مضمون تعلیمات عمومی
17 3 20 هشت ولسوالی شانزده مضمون تعلیمات اسلامی
5 7 12 پنج ولسوالی پانزده مضمون تربیه معلم
2 2 4 دو ولسوالی هفده مضمون تعلیمات تخنیکی و مسلکی

دانلود فورم درخواستی جنسیت
مذکر | مونث
تعداد بست حوزه/ولسوالی تعداد مضمون برنامه تعلیمی مربوطه
دانلود 196 144 340 هجده ولسوالی 14مضمون تعلیمات عمومی
7 8 15 شش ولسوالی شانزده مضمون تعلیمات اسلامی
3 8 11 پنج ولسوالی پانزده مضمون تربیه معلم
1 2 3 یک ولسوالی هفده مضمون تعلیمات تخنیکی و مسلکی

دانلود فورم درخواستی جنسیت
مذکر | مونث
تعداد بست حوزه/ولسوالی تعداد مضمون برنامه تعلیمی مربوطه
دانلود 41 89 130 هفت ولسوالی 14مضمون تعلیمات عمومی
9 1 10 سه ولسوالی شانزده مضمون تعلیمات اسلامی
6 5 11 سه ولسوالی پانزده مضمون تربیه معلم

دانلود فورم درخواستی جنسیت
مذکر | مونث
تعداد بست حوزه/ولسوالی تعداد مضمون برنامه تعلیمی مربوطه
دانلود 65 85 150 هفت ولسوال 14مضمون تعلیمات عمومی
7 3 10 شش ولسوالی شانزده مضمون تعلیمات اسلامی
4 3 7 دو ولسوالی پانزده مضمون تربیه معلم
1 1 2 یک ولسوالی هفده مضمون تعلیمات تخنیکی و مسلکی

دانلود فورم درخواستی جنسیت
مذکر | مونث
تعداد بست حوزه/ولسوالی تعداد مضمون برنامه تعلیمی مربوطه
دانلود 192 118 310 شانزده ولسوالی 14مضمون تعلیمات عمومی
8 8 16 هشت ولسوالی شانزده مضمون تعلیمات اسلامی
12 4 16 هفت ولسوالی پانزده مضمون تربیه معلم
2 2 4 یک ولسوالی هفده مضمون تعلیمات تخنیکی و مسلکی

دانلود فورم درخواستی جنسیت
مذکر | مونث
تعداد بست حوزه/ولسوالی تعداد مضمون برنامه تعلیمی مربوطه
دانلود 85 35 120 شش ولسوالی 14مضمون تعلیمات عمومی
4 1 5 سه ولسوالی شانزده مضمون تعلیمات اسلامی
1 2 3 یک ولسوالی پانزده مضمون تربیه معلم
2 2 4 یک ولسوالی هفده مضمون تعلیمات تخنیکی و مسلکی

دانلود فورم درخواستی جنسیت
مذکر | مونث
تعداد بست حوزه/ولسوالی تعداد مضمون برنامه تعلیمی مربوطه
دانلود 155 195 350 ده ولسوالی 14مضمون تعلیمات عمومی
3 2 5 سه ولسوالی شانزده مضمون تعلیمات اسلامی
6 3 9 سه ولسوالی پانزده مضمون تربیه معلم
2 3 5 یک ولسوالی هفده مضمون تعلیمات تخنیکی و مسلکی

دانلود فورم درخواستی جنسیت
مذکر | مونث
تعداد بست حوزه/ولسوالی تعداد مضمون برنامه تعلیمی مربوطه
دانلود 187 163 350 نه ولسوالی 14مضمون تعلیمات عمومی
2 0 2 یک ولسوالی شانزده مضمون تعلیمات اسلامی
4 9 13 پنج ولسوالی پانزده مضمون تربیه معلم
2 3 5 دو ولسوالی هفده مضمون تعلیمات تخنیکی و مسلکی

دانلود فورم درخواستی جنسیت
مذکر | مونث
تعداد بست حوزه/ولسوالی تعداد مضمون برنامه تعلیمی مربوطه
دانلود 24 66 90 هفت ولسوالی 14مضمون تعلیمات عمومی
1 3 4 یک ولسوالی شانزده مضمون تعلیمات اسلامی
2 4 6 سه ولسوالی پانزده مضمون تربیه معلم

دانلود فورم درخواستی جنسیت
مذکر | مونث
تعداد بست حوزه/ولسوالی تعداد مضمون برنامه تعلیمی مربوطه
دانلود 24 16 40 دو ولسوالی 14مضمون تعلیمات عمومی
3 2 5 دو ولسوالی شانزده مضمون تعلیمات اسلامی
4 8 12 سه ولسوالی پانزده مضمون تربیه معلم
1 2 3 یک ولسوالی هفده مضمون تعلیمات تخنیکی و مسلکی

دانلود فورم درخواستی جنسیت
مذکر | مونث
تعداد بست حوزه/ولسوالی تعداد مضمون برنامه تعلیمی مربوطه
دانلود 104 96 200 یک ولسوالی 14مضمون تعلیمات عمومی
5 3 8 یک ولسوالی شانزده مضمون تعلیمات اسلامی
9 7 16 چهار ولسوالی پانزده مضمون تربیه معلم
3 8 11 یک ولسوالی هفده مضمون تعلیمات تخنیکی و مسلکی

دانلود فورم درخواستی جنسیت
مذکر | مونث
تعداد بست حوزه/ولسوالی تعداد مضمون برنامه تعلیمی مربوطه
دانلود 60 40 100 یازده ولسوالی 14مضمون تعلیمات عمومی
5 3 8 چهار ولسوالی شانزده مضمون تعلیمات اسلامی
7 0 7 چهار ولسوالی پانزده مضمون تربیه معلم
2 2 4 یک ولسوالی هفده مضمون تعلیمات تخنیکی و مسلکی

دانلود فورم درخواستی جنسیت
مذکر | مونث
تعداد بست حوزه/ولسوالی تعداد مضمون برنامه تعلیمی مربوطه
دانلود 15 35 50 پانزده ولسوالی 14مضمون تعلیمات عمومی
5 2 7 چهار ولسوالی شانزده مضمون تعلیمات اسلامی
4 4 8 سه ولسوالی پانزده مضمون تربیه معلم
4 6 10 سه ولسوالی هفده مضمون تعلیمات تخنیکی و مسلکی

دانلود فورم درخواستی جنسیت
مذکر | مونث
تعداد بست حوزه/ولسوالی تعداد مضمون برنامه تعلیمی مربوطه
دانلود 24 176 200 دوازده ولسوالی 14مضمون تعلیمات عمومی
3 3 6 سه ولسوالی شانزده مضمون تعلیمات اسلامی
3 4 7 سه ولسوالی پانزده مضمون تربیه معلم
1 4 5 یک ولسوالی هفده مضمون تعلیمات تخنیکی و مسلکی

دانلود فورم درخواستی جنسیت
مذکر | مونث
تعداد بست حوزه/ولسوالی تعداد مضمون برنامه تعلیمی مربوطه
دانلود 140 110 250 هفت ولسوالی 14مضمون تعلیمات عمومی
5 3 8 سه ولسوالی شانزده مضمون تعلیمات اسلامی
3 1 4 سه ولسوالی پانزده مضمون تربیه معلم
1 2 3 یک ولسوالی هفده مضمون تعلیمات تخنیکی و مسلکی

دانلود فورم درخواستی جنسیت
مذکر | مونث
تعداد بست حوزه/ولسوالی تعداد مضمون برنامه تعلیمی مربوطه
دانلود 255 145 400 چهارده ولسوالی 14مضمون تعلیمات عمومی
8 11 19 شش ولسوالی شانزده مضمون تعلیمات اسلامی
5 8 13 شش ولسوالی پانزده مضمون تربیه معلم
3 3 6 یک ولسوالی هفده مضمون تعلیمات تخنیکی و مسلکی

دانلود فورم درخواستی جنسیت
مذکر | مونث
تعداد بست حوزه/ولسوالی تعداد مضمون برنامه تعلیمی مربوطه
دانلود 71 9 80 یک ولسوالی 14مضمون تعلیمات عمومی
2 7 9 پنج ولسوالی شانزده مضمون تعلیمات اسلامی
4 6 10 چهار ولسوالی پانزده مضمون تربیه معلم

دانلود فورم درخواستی جنسیت
مذکر | مونث
تعداد بست حوزه/ولسوالی تعداد مضمون برنامه تعلیمی مربوطه
دانلود 19 31 50 سه ولسوالی 14مضمون تعلیمات عمومی
4 1 5 سه ولسوالی شانزده مضمون تعلیمات اسلامی
2 4 6 سه ولسوالی پانزده مضمون تربیه معلم
1 1 2 یک ولسوالی هفده مضمون تعلیمات تخنیکی و مسلکی

دانلود فورم درخواستی جنسیت
مذکر | مونث
تعداد بست حوزه/ولسوالی تعداد مضمون برنامه تعلیمی مربوطه
دانلود 286 114 400 سیزده حوزه 14مضمون تعلیمات عمومی
22 5 27 مرکز شانزده مضمون تعلیمات اسلامی
11 33 44 پنج ناحیه هفده مضمون تعلیمات تخنیکی و مسلکی